Lack of sustainable development and parity in the distribution of funds for activities abortion and pro-life

2 0
Read Time:1 Minute, 57 Second

Sustainable development is an intergenerational solidarity that relies on finding solutions that guarantee further growth and allows it to be an active inclusion in the development processes of all social groups, it gives them simultaneously the opportunity to reap the benefits of economic growth”. This is the position of the European Union and many other international organizations. Moreover, they are presented very often as ideas of parity in many areas of political, social, or economic forums.

And since these ideas apply to „all social groups,” excluding no-one, then these ideas of equal distribution of funds that are directed to the organization appears to mean abortion workers from all over the world. This is because they are the largest anti-natalist organizations, such as and including the International Planned Parenthood Federation, the International Organization of Maria Stopes, the Population Reference Bureau, the United Nations Fund vis Population, Health Organizations the World Bank and the European Union  and many other entities of International rank who receive hundreds of millions of US dollars each year for these anti life activities. And since these are supposed to be a balanced division it assumes and guarantees the active involvement of everyone in the development processes, then why do pro life organizations not receive half of the funds which are redirected to anti-natalist organizations? I can say with all responsibility that these Pro Life organizations have been shaken for many decades by this false notion of sustainable development in the natalist field, and parity is not kept in the split of funding between the two civilizations, of life and death.

A civilization and culture of death, includes the killing of human life or preventing its creation by all kinds of contraception, corrupting children and adolescents, and the taking from them all financial resources, and with it the culture of life, represented primarily by the pro life forums, are left without any financial resources. On this plane of social life, sustainable development and parity are disturbed. The main slogans of the Union European Union and the other international organizations already mentioned are pillaged without any votes of opposition or of all and other political options. So I am calling for a public debate on this as soon as possible on the discrimination against natalist pro-life organizations in the International communities and forums.

Fr. Krzysztof Bielawny

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Apel o brak zachowania zrównoważonego rozwoju i parytetów

5 0
Read Time:1 Minute, 34 Second
Jezioro mojtyńskie – zachód słońca (2022 r.)

„Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań, które gwarantują dalszy wzrost, i pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dają im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego”. Takie stanowisko prezentuje Unia Europejska i wiele organizacji międzynarodowych. Ponadto, prezentowane są bardzo często idee parytetów  w wielu obszarach życia politycznego, społecznego, ekonomicznego czy gospodarczego.

A skoro idee te dotyczą „wszystkich grup społecznych”, nie wyłączając nikogo, to jawi mi się idea równego podziału środków, które kierowane są do organizacji proaborcyjnych z całego świata. A to dlatego, że  to największe organizacje antynatalistyczne, m.in.   Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny(International Planned Parenthood Federation)międzynarodowa organizacja Maria Stopes (The International Organization Maria Stopes), Biuro Danych o Zaludnieniu (Population Reference Bureau), Fundusz ONZ ds. Zaludnienia (United Nations Fund for Population Activities),  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)  oraz Bank Światowy (World Bank) i Unia Europejska (European Union) oraz wiele innych podmiotów o randze międzynarodowej otrzymują każdego roku setki milionów dolarów amerykańskich. A skoro zrównoważony podział zakłada czy gwarantuje aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich, to dlaczego organizacje pro life nie otrzymują połowy środków finansowych, które kierowane są do organizacji antynatalistycznych?

Z całą odpowiedzialności stwierdzam, że od wielu dziesięcioleci zachwiany jest zrównoważony rozwój w dziedzinie natalistycznej i nie zachowane są parytety w podziale środków dla dwóch cywilizacji, życia i śmierci. Cywilizacja śmierci, zabijająca życie ludzkie albo niedopuszczająca do jego powstania, deprawująca dzieci i młodzież, zagarnia wszystkie środki finansowe, a cywilizacja życia, którą reprezentują przede wszystkim  organizacje pro life, jest pozbawiona jakichkolwiek środków finansowych. Na tej płaszczyźnie życia społecznego zachwiany jest zrównoważony rozwój i parytety. Naczelne hasła Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych są gwałcone bez głosu sprzeciwu ze strony wszystkich opcji politycznych. A zatem postuluję o jak najszybszą debatę publiczną dotyczącą dyskryminacji organizacji natalistycznych w wymiarze międzynarodowym.

            Ks. Krzysztof Bielawny

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Demograficzne pokłosie objawień gietrzwałdzkich

6 0
Read Time:1 Minute, 9 Second
Wnętrze kościoła gietrzwałdzkiego (fot. E. Maciejczyk – 2017 r.)

Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie w 1877 r. ożywiły życie religijne nie tylko pod zaborem pruskim, ale  także rosyjskim. Był to bardzo trudny czas w trakcie rozbiorów Polski. Prześladowania za wiarę, kasata zakonów, poniewierka wielu Polaków, wywózka na Syberię, emigracja do Europy Zachodniej, konfiskata majątków za udział w powstaniu styczniowym, to wszystko przygnębiało i nie dawało radości na przyszłość.

Malowidło w kościele gietrzwałdzkim (fot. 2016 r.)

Objawiająca się Maryja w Gietrzwałdzie  była przyczyną masowego ruchu pielgrzymkowego, który gromadził każdego roku przez kilka lat po kilkaset tysięcy pątników z całej nie istniejącej Polski. Wydarzenia gietrzwałdzkie wlały ducha Bożego w Polaków, przyczyniły się do budzenia świadomości narodowej, a ostatecznie stały się  impulsem w boomie demograficznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

Kalwaria gietrzwałdzka (fot. 2017 r.)

Spontaniczny ruch pielgrzymkowy obejmujący miliony Polaków w pierwszych latach po objawieniach przyczynił się m.in do  odnowy moralnej rodziny, młodego pokolenia Polaków i trzeźwości, a także ożywienia religijnego[1]. Zdrowa moralnie rodzina, trzeźwa i mająca nadzieję i Bożego Ducha, może przyjąć potomstwo jako dar Boży. A taką była rodzina polska po objawieniach gietrzwałdzkich: bogobojna, radosna, przepojona Bożym Duchem, patrząca w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro i kochająca Polskę.  Dalej tutaj

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Depopulacja Portugalii (Despovoamento de Portugal)

2 0
Read Time:44 Second
Jezioro Mokre (fot. J. Ostrowski – 2022 r.)

Chrześcijaństwo do obecnych granic Portugalii dotarło w czasach rzymskich. W pierwszych trzech stuleciach po narodzeniu Chrystusa. Przez dwa stulecia zawiadywali  tym terenem Germanie. Od VIII do XI stulecia zastąpili ich Arabowie, którzy niszczyli wszystko, co związane było z chrześcijaństwem. W XIII stuleciu ustaliły się granice Portugalii, które do dnia dzisiejszego pozostają praktycznie niezmienne. Świetność Portugalii przypadła na czas kolonialny. Od połowy XIX stulecia zarówno Portugalczycy, jak i cała Europa, poddani są próbie nowego eksperymentu ,a więc rodzina bez dzieci z absolutną wolnością seksualną. Wprowadzenie do życia społecznego środków niszczących życie (antykoncepcja), zabijanie dzieci nienarodzonych w łonach matek (aborcja), masowa deprawacja dzieci i młodzieży („edukacja seksualna”) i niszczenie rodziny i małżeństwa (rozwody i związki cywilne), wszystko to doprowadziło do depopulacji nie mającej sobie równych w dziejach ludzkości. Cywilizacja europejska dobiega kresu. Dalej tutaj

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Depopulacja Danii (Danmarks Affolkning)

1 0
Read Time:35 Second

Wprowadzenie

 

Od VIII stulecia podejmowano próby chrystianizacji ziem obecnej Danii. Chrześcijaństwo do kraju Duńczyków wprowadził Harald Sinozęby, który przyjął chrzest około 965 r. Duńczycy przez setki lat prowadzili ekspansywną politykę w Basenie Morza Bałtyckiego. W XVI stuleciu luteranizm stał się panującym wyznaniem. Powoli następowała liberalizacja prawa moralnego wśród Duńczyków. W drugiej połowie XIX stulecia pojawili się ideolodzy propagujący idee wolteriańskie, co z czasem przyczyniło się do rozpadu wielu małżeństw, pomniejszenia się dzieci w rodzinach, propagowania aborcji i antykoncepcji. W XX w. zalegalizowano zabijanie dzieci nienarodzonych, sprzedaż pigułki antykoncepcyjnej i „edukację seksualną” wśród dzieci i młodzieży, która z czasem doprowadziła wielu do zoofilii i nekrofilii. Cywilizacja śmierci i jej ideolodzy doprowadzili do zapaści demograficznej w Danii. Więcej tutaj

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Rewolucja obyczajowa w Polsce

3 0
Read Time:19 Second

Od końca XIX w. na polskiej ziemi pojawili się zwolennicy idei regulacji poczęć, z hasłami depopulacyjnymi i ośmieszającymi Kościół rzymskokatolicki. Prowadzili systematyczną pracę na rzecz pomniejszenia liczby dzieci w rodzinach. Polegała ona na propagowaniu środków antykoncepcyjnych, aborcji i „edukacji seksualnej”, czyli deprawacji dzieci i młodzieży. Obecnie obserwujemy, że rewolucja seksualna, trwająca w Polsce od ponad 120 lat, dokonała ogromnych destrukcji w narodzie polskim. Więcej tutaj

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Syndrom dyskotekowy (Disco Syndrome)

3 0
Read Time:24 Second
Zachód słońca – jezioro Mokre (fot. J. Ostrowski – 2022 r.)

Jest to zespół cech charakterystyczny dla uczestników wielogodzinnej „zabawy” pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, złej muzyki i niebezpiecznych świateł.  Powoduje ono otępienie umysłu i brak realnej oceny rzeczywistości. Stan taki trwa przez kilka godzin po zakończeniu uczestnictwa w „zabawie”. Uczestnictwo w takiej zabawie prowadzi do zniewolenia duchowego oraz do odrzucenia wiary w Boga i agresji do wszystkiego, co stanowi sacrum.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Homofobia

4 0
Read Time:1 Minute, 41 Second
Jezioro mojtyńskie (fot. J. Ostrowski – 2022 r.)

Etymologia tego pojęcia wywodzi się z dwóch słow. Pierwsze słowo homo, hominis1 pochodzi z języka łacińskiego oznaczającego człowieka2. Drugie słowo to fobia, pochodzące z języka greckiego, phobia,  φόβος,  phóbos oznaczające strach albo lęk3. Homofobia należy do określeń specyficznych4, oznaczających lęk przed człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Narzucona narracja treściowa, przez środowiska lewicowe, nie odpowiada prawdzie, jaką zawierają dwa złączone ze sobą pojęcia. Dlatego też homofobia nie może odnosić się do homoseksualistów czy innych osób o różnych orientacjach seksualnych. Oparta jest na fałszu pojęciowym.

Toteż właściwe określenie homofobii winno brzmieć: negatywne postawy uczucia wobec człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Winno być definiowane jako nienawiść, pogarda, uprzedzenia, antypatia, wstręt wobec dzieci poczętych w łonie matki, osób chorych, w podeszłym wieku. Oparta jest na niewiedzy, irracjonalnym lęku często wiąże się z przekonaniami socjalistycznymi różnych odcieni. Często skutkuje dyskryminacją osób bezbronnych, prześladowaniem i innymi rodzajami przemocy, np. stosowaniem środków antykoncepcyjnych czy deprawowaniem dzieci i młodzieży.

Homofobia przejawia się w wymiarze indywidualnym, a także może przybierać w społeczeństwie charakter zbiorowy. Od kilkuset lat charakter homofobiczny mają działania m.in. organizacji propagujących antykoncepcję, aborcję, „edukację seksualną” czy propagujące eutanazję. Każda z tych czynności odnosi się do człowieka i jego największej wartości jaką jest życie. Bez wartości, jaką jest życie, nic nie istnieje.

Aborcja, antykoncepcja, „edukacja seksualna” i eutanazja mają charakter homofobiczny. Należy dokonać reinterpretacji pojęcia, dość często używanego w różnych środowiskach, zarówno pseudonaukowych, jak i naukowych, a przede wszystkim w mowie potocznej.

Ks. Krzysztof Bielawny

Przypisy:

1 Zob. Słownik Łacińsko-Polski, t. II, pod. red. M. Plezi, Warszawa 1998, s. 719.

2 Zob. K. Apiecionek, Homofobia: czy to fobia, którą można leczyć?, https://zdrowie.radiozet.pl/ (dostęp: 23 .10. 2020 r.)

3 Zob. J. Strojnowski, Fobia, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, pod. red. L. Bieńkowskiego, P. Hemperka, S. Kamińskiego, J. Misurka, K. Stawickiej, A. Stępnia, A. Szafrańskiego, J. Szlagi, A. Weissa, Lublin1989, s . 352-353.

4 Posługuje się klasyfikacją zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Depopulacja

4 0
Read Time:1 Minute, 0 Second
Zachód słońca w Łebie (2022 r.)

Radykalne zmniejszenie liczby ludności na określonym obszarze. Przyczyn może być wiele, m.in. migracje, ujemny przyrost naturalny, katastrofy naturalne, epidemie czy wojny. Główną przyczyną depopulacji w wymiarze globalnym było wprowadzenie do użytku pigułki antykoncepcyjnej w 1960 r. i aborcji od 1920 r. W ciągu ostatnich 100 lat aborcja i antykoncepcja pomniejszyły liczbę ludności na świecie o około 5,5 mld.

W dziejach ludzkości głównymi przyczynami depopulacji były epidemie, wojny, głód, aborcja i antykoncepcja. Należały do nich m.in.:

Czarna śmierć w XIV w., liczba ludności Europy pomniejszyła się o 1/3.

Epidemia grypy, która w Ameryce Południowej uśmierciła większość rdzennej ludności.

Handel niewolnikami z Afryki spowodował, że od XVI do XIX stulecia pomniejszyła się liczba ludności o około 10 mln.

Wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933 to efekt kolektywizacji rolnictwa, która spowodowała śmierć od 6 do 7 mln osób.

Totalitaryzm komunistyczny pozbawił życia około 100 mln osób.

Totalitaryzm nazistowski dokonał mordu na 60 mln .

Totalitaryzm aborcyjny pozbawił życia w XX i XXI w. około 2,5 mld osób.

Antykoncepcja od 1960 r. nie dopuściła albo zniszczyła kiełkujące życie w liczbie około 3 mld.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Powstrzymać depopulację

6 0
Read Time:2 Minute, 57 Second

Współczesna narracja o wyludnianiu się Polski i świata skupia się przede wszystkim na przetwarzaniu danych statystycznych publikowanych w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny, a w innych krajach przez inne do tego przeznaczone instytucje. Nie kwestionuję prowadzonych badań, są one potrzebne i bardzo przydatne. Ilustrują wiele bardzo ciekawych zjawisk jakie występują w różnych regionach świata czy w samej Polsce. Pisząc o depopulacji, autorzy zatrzymują się na samym smutnym zjawisku wyludniania. Można tu przywołać szereg opracowań i informacji prasowych. Ale każde zdarzenie czy zjawisko w wymiarze lokalnym czy globalnym, mając skutki, musi mieć przyczynę zaistnienia. Tu zachodzi zasada związku przyczynowo-skutkowego. Związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, jeden z nich to przyczyna, a drugi to skutek.

Tak jest w każdym wydarzeniu. Nic się samo nie zadziało. Znamy to powiedzenie od najmłodszych lat, szczególnie wtedy, kiedy jako dzieci staraliśmy się uniknąć kary za zniszczenie jakiegoś dobra domowego. Mniejszego czy większego.

W naszej refleksji skutkiem jest depopulacja, i o niej możemy zdobyć dużo informacji, a należy szukać przyczyn tego zjawiska. Co sprawia, że tak mało dzieci się rodzi? Pojawiają się odpowiedzi bardzo różne, ale one mnie nie przekonują. Są mało wiarygodne. Jedna z nich mówi, że w społeczeństwach biednych dzieci się rodzą, a w bogatych nie. Analizując dzieje Polski, w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych XX w. nie byliśmy krajem bogatym. Biedę było widać na każdym kroku, a przede wszystkim w sklepach, gdzie był tylko ocet i musztarda. Reszta była reglamentowana, i to często na kartki. Z przywołanej zasady propagowanej przez lewicowe media powinno rodzić się w rodzinach polskich dużo dzieci. A wiemy, że rodziło się ich coraz mniej, Wskaźniki dzietności to poświadczają. Na początku lat sześćdziesiątych XX stulecia na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało prawie troje dzieci, a po trzech dekadach liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym spadła do dwójki. A spoglądając na inny region świata, na Izrael, okazuje się, że w tym dość bogatym społeczeństwie rodzą się dzieci. Jest ich coraz więcej. Dobrobyt nie zniszczył daru potomstwa. A zatem, gdzie tkwi przyczyna naszej depopulacji?

Każdy wypadek samochodowy, katastrofa budowlana, czy samolotowa to skutek, bardzo tragiczny, w którym bardzo często ginie sporo osób. Powoływane są komisje różnego rodzaju, biegli z różnych dziedzin, by znaleźć przyczynę dramatu wypadku czy katastrofy.

Depopulacja trwa w najlepsze w wielu krajach świata, w Polsce także. Dlaczego nikt nie chce poznać przyczyn tego zjawiska, czemu rządzący poszczególnymi krajami, bagatelizują poszukiwanie przyczyn. Kiedy trwa pożar, każdy wie, że trzeba wezwać straż pożarną. Zawodowców w tej dziedzinie, którzy mają sprzęt i ugaszą pożar. Ale nie wystarczy pożar ugasić, szuka się przyczyn pożaru. Tak jest zawsze. Dziś mamy „pożar” demograficzny, niewielu chce go gasić. Większość go opisuje, gdzie płomienie są większe, gdzie mniejsze, w którym regionie pożar trawi szybciej dobra, a gdzie indziej wolniej. Opisywać zjawisko to za mało. Trzeba go szybko ugasić i szukać przyczyn. A później odbudować zniszczone mienie, jak się da. Tak też jest z depopulacją, trzeba jak najszybciej zdiagnozować zapaść demograficzną, wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy i podjąć kroki zaradcze. Czy trzeba powoływać komisje do znalezienia przyczyn, przypuszczam, że nie. Szkoda czasu, obecnie trzeba gasić „pożar depopulacyjny”. Przyczyny pożaru są bardzo łatwe do zdiagnozowania. Jest ich kilka, a mianowicie: antykoncepcja, aborcja, rozwody i związki cywilne, a także deprawacja dzieci i młodzieży. Należy jak najszybciej zakazać sprzedaży środków antykoncepcyjnych, aborcji, rozwodów, związków cywilnych i zaniechać deprawowania dzieci i młodzieży. W tym tkwi sukces zagaszenia „pożaru depopulacyjnego”. Kto się odważy podjąć zmianę prawa w kierunku ratowania narodu polskiego, mającego 1055 lat. Komu się to uda, będzie bohaterem narodowym na miarę drugiego tysiąclecia Polski.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %