Depopulacja Austrii (Entvölkerung Österreichs)

Wprowadzenie

Przez stulecia Austria odgrywała ważną rolę w dziejach Europy. W ostatnich dziesięcioleciach największym problemem tego państwa jest depopulacja, która dokonała ogromnego spustoszenia w narodzie austriackim. Społeczeństwo jest coraz starsze, z coraz mniejszą liczbą dzieci i młodzieży. Od co najmniej dwóch dekad populację Austrii ratują migranci, którzy w 2020 r. stanowili jedną czwartą ogółu obywateli. Największego spustoszenia w populacji dokonała pigułka antykoncepcyjna i aborcja.

Tylko w wyniku aborcji Austriacy stracili około 3,3 mln osób, natomiast antykoncepcja dokonała znacznie większego spustoszenia w populacji austriackiej. Co w ostateczności doprowadziło do pomniejszenia mieszkańców Austrii w stosunku do populacji ogólnoświatowej w ciągu ostatnich stu dwudziestu lat aż trzykrotnie. Także drastycznie spadła liczba dzieci na kobietę, w roku 1900 rodziła ponad czworo dzieci, a w 2020 niewiele ponad jedno. Obecnie populację Austrii ratują imigranci, co czwarty mieszkaniec Austrii to obcokrajowiec.

Zmiany demograficzne mieszkańców Austrii na tle populacji ogólnoświatowej

W roku 1900 liczba ludności świata wzrosła do 1,61 mld1, zaś Austrii do 5,9 mln2, co stanowiło 0,36% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wybuchu I wojny światowej udział procentowy ludności Austrii do populacji ogólnoświatowej wzrósł tylko o 0,01%. Od roku 1925 z każdym rokiem udział ludności mieszkającej w granicach Austrii w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu stu dwudziestu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa austriackiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł ponad trzykrotnie. Większy spadek w stosunku do populacji ogólnoświatowej w Europie mieli tylko rodowici Niemcy3, bo pięciokrotny, i Francuzi.

Udział mieszkańców Austrii w populacji ogólnoświatowej w latach 1900-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Austrii na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
19001 646 165 0005 973 0000,36
19141 825 070 9876 680 0000,37
19251 967 683 2986 582 0000,33
19392 262 699 6776 658 0000,29
19502 513 866 1976 935 0000,27
19602 991 005 8747 048 0000,23
19704 023 981 1077 467 0000,18
19854 809 575 1377 565 0000,16
20006 088 230 9448 012 000013
20207 881 691 8558 9010640,11
Źródło: Demografia Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 4 03. 2022 r.; zob. Świat – populacja 1800-2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 04 .03. 2022 r.); Obliczenia własne.

Austria w granicach z 1992 r. nie była krajem, który miał ogromne zasoby ludzkie. W ciągu 120 lat Austriacy pomniejszyli swe zasoby ludnościowe w stosunku do populacji ogólnoświatowej trzykrotnie. A zatem, co się stało, że tak mały był przyrost ludności Austrii w wiekach XX i XXI ?. Kto przyczynił się do wyhamowania boomu demograficznego.

By lepiej zrozumieć proces pomniejszania się populacji mieszkańców Austrii w stosunku do populacji ogólnoświatowej, przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni ponad 150 lat. Kiedy doszło do zapaści demograficznej, co przyczyniło się do pomniejszenia dzieci w rodzinach? Kto się do tego przyczynił?

Wskaźniki dzietności w Austrii w latach 1870-2020

Do lat siedemdziesiątych XIX w. liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym (od 15 do 49 lat) w Austrii przekraczała czworo dzieci. Taki stan utrzymywał się do początku XX w. Choć z końcem XIX stulecia powoli pomniejszały się wskaźniki dzietności. W ciągu 25 lat wskaźniki dzietności pomniejszają się o ponad półtora punktu. Rodziny austriackie przestają mieć charakter rodzin wielodzietnych, mają bowiem dwoje, troje, a najwyżej czworo dzieci. Przed II wojną światową rodziny austriackie tracą zastępowalność pokoleniową.

Współczynnik dzietności w 1938 r. spada do 1,92 punktu. Cóż takiego się stało, że rodziny nie chciały mieć kilkorga dzieci? Kto przekonał kobiety austriackie, że dziecko przeszkadza im w życiu że więc trzeba się wyzbyć najpiękniejszego daru jakim jest młode pokolenie, które w przyszłości będzie budowało swój kraj. Po II wojnie światowej, po roku 1945 widzimy niewielki odbicie w dzietności, ale niebawem współczynniki dzietności pomniejszają się poniżej półtora punktu. W 2020 r. na kobietę w wieku rozrodczym przypadało nieco ponad jedno dziecko. Któż doprowadził do zapaści demograficznej tak wspaniały naród austriacki. Kto ich przekonał, że dziecko jest niepotrzebne? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.

Propaganda antynatalistyczna

Od końca XIX stulecia propaganda idei antynatalistycznych docierała do mieszkańców Austrii, przede wszystkim z Niemiec i Włoch, ale także z Wielkiej Brytanii i Holandii. I wojna światowa pomniejszyła przyrost naturalny, a także spowodowała pomniejszenie współczynnika dzietności, ale nie na tyle, by doszło do radykalnej zmiany. Przyczyną takiego stanu rzeczy była propaganda regulacji urodzeń i „świadomego macierzyństwa” od pierwszej dekady XX w.4. Otwarcie poradni i propaganda środków antykoncepcyjnych spowodowała radykalny spadek współczynnika dzietności.

W Austrii propagatorem ograniczenia liczby dzieci w rodzinach był socjolog Rudolf Goldscheid5. Również dr nauk medycznych Karol Kautsky utworzył szereg publicznych poradni „świadomego macierzyństwa”, zaś dr Jan Ferch zainicjował powstanie prywatnych poradni. Podobnie jak w innych krajach Europy zachodniej, tak i w Austrii propaganda idei „świadomego macierzyństwa” spowodowała spadek współczynnika dzietności. Do roku 1904 wynosił on ponad 30 osób na 1000 mieszkańców, a od roku 1926 spada do poniżej 20. Pomijając I wojnę światową, proces depopulacyjny społeczeństwa austriackiego rozpoczął się z chwilą propagowania środków niszczących życie w publikacjach i poradniach6.

Taki stan trwał do lat trzydziestych XX w. Socjalizm nazistowski na krótki czas wzmocnił dzietność, na rzecz jednej rasy. Ale był to chwilowy impuls propagandowy7.

Aborcja

Prawo austriackie od 1852 r. zabraniało dokonywania aborcji8. Dziecko poczęte w łonie matki było chronione prawem, a kobieta brzemienna była otaczana szacunkiem. Nikt nie podnosił ręki na kiełkujące życie w łonie matki. Choć już pod koniec XIX stulecia w ramach partii socjalistycznych zrodziły się postulaty łagodzenia prawa aborcyjnego. Socjaldemokratyczna Partia Austrii, w której dość mocno rozwijał się skrajny feminizm, postulowała złagodzenie XIX- wiecznego prawa aborcyjnego9. W roku 1920 socjaldemokratyczne skrajne feministki jako parlamentarzystki zaproponowały wprowadzenie legalizacji aborcji w pierwszym trymestrze. W 1924 r. socjaliści austriaccy wysunęli kolejną propozycję, by zalegalizować aborcję ze względów medycznych, społecznych lub eugenicznych. Czerpali wzorce z Kraju Rad, który zalegalizował aborcję w 1920 r. Idee zabijania dzieci nienarodzonych przenikały do środowisk lewicowych jako jedna z nadrzędnych idei programowych partii socjalistycznych. Postulowano także rozpoczęcie „edukacji seksualnej” wśród dzieci i młodzieży10.

W Austrii zabijanie dzieci nienarodzonych zalegalizowano w 1975 r. Od tego czasu proceder aborcyjny stał się intratnym interesem. Koszt zabicia dziecka w łonie matki waha się od 460 do 1000 euro. Rocznie w Austrii według środowisk aborcyjnych zabija się od 30 do 35 tys. nienarodzonych dzieci11. Dane mają charakter szacunkowy. Należy przypuszczać, że liczba ta sięga około 50 tys. W ciągu niespełna 50 lat na ziemi austriackiej zabito około 2,5 mln nienarodzonych dzieci. Do tej liczby należy doliczyć nierejestrowane aborcje z lat 1945-1975, około pół miliona zabitych dzieci w łonach matek, a także okres przedwojenny, w którym aborcja była dla wielu środkiem antykoncepcyjnym, tak jak w Kraju Rad12. Można przypuszczać, że w latach 1920-1938 dokonano około 300 tys. aborcji. W wyniku aborcji populacja austriacka w ciągu ostatnich stu lat pomniejszyła się o około 3,3 mln osób13. W latach 1920-2020 w Austrii urodziło się 10,4 mln żywych dzieci14 , a zostało zabitych w łonach matek 3,3 mln nienarodzonych dzieci, co stanowi utratę 31,7% populacji austriackiej. W Austrii co trzecie dziecko w wyniku aborcji nie ujrzało światła dziennego.

Ponadto na ziemi austriackiej dokonuje się zabijania dzieci z innych krajów m. in. z Polski. Środowiska lewicowe organizują ciągłą turystykę aborcyjną, dokonując w ten sposób depopulacji Polski. Prym w tym wiodą środowiska skupione wokół Agory, m.in. OKO.pres czy „Gazeta Wyborcza”15, a także skrajnie feministyczna lewicowa organizacja kobiet Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Federacja na swej stronie internetowej umieściła poradnik z dokładną instrukcją, gdzie i kiedy można dokonać zabicia dziecka nienarodzonego, podając m.in. adres do Wiednia16.

W pierwszych dwóch dekadach XX w. liczba urodzeń żywych dzieci w Austrii przekraczała 180 tys. osób, poza okresem I wojny światowej. W trzeciej dekadzie widoczny jest drastyczny spadek sięgający nawet niewiele ponad 80 tys. Propaganda idei antynatalistycznych dokonała ogromnego spustoszenia w rodzinach austriackich, wskaźniki dzietności w roku 1938 spadły poniżej dwóch punktów, co świadczyło o tym, że na kobietę w wieku rozrodczym przypadało mniej poniżej niż dwoje dzieci. W tak krótkim czasie pomniejszono liczbę dzieci w rodzinach. Socjaliści sprawujący władzę w Austrii w okresie międzywojnia odnieśli wielki sukces w propagandzie pomniejszania dzieci w rodzinach. Do tego doszła także propaganda aborcyjna, którą starano się wielokrotnie zalegalizować. Dla wielu socjalistów wzorem był Związek Radziecki, w którym aborcja stała się dostępna dla każdej kobiety17.

Największa zapaść w populacji austriackiej dokonała się po wprowadzeniu do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej w latach sześćdziesiątych XX w. Wskaźniki dzietności bardzo szybko poszybowały w dół, a także spadła liczba żywych urodzeń, od 1973 r. poniżej 100 tys., a w pierwszej dekadzie XXI stulecia niewiele ponad 70 tys. Natomiast w tym samym czasie, po zalegalizowaniu aborcji w roku 1975, wzrosła liczba zabitych nienarodzonych dzieci. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. liczba aborcji sięgała 50 tys., co powodowało zapaść demograficzną Austrii, a do tego doszła także antykoncepcja, która zupełnie zniszczyła płodność wśród kobiet austriackich. Doprowadziło to do pomniejszenia liczby rodowitych mieszkańców do 6,7 mln osób, taki stan odnotowano w Austrii w połowie lat trzydziestych XX stulecia. Obecnie sytuację demograficzną Austrii ratują imigranci, którzy stanowią prawie 25% ogólnej liczby mieszkańców.

Antykoncepcja

Wprowadzenie do sprzedaży pigułek antykoncepcyjnych w latach sześćdziesiątych XX wieku spowodowało kolejną falę osłabienia dzietności w rodzinach austriackich, a w latach siedemdziesiątych współczynnik dzietności spadł poniżej dwóch18, a od lat dziewięćdziesiątych nie przekracza 1,5. Rodziny w Austrii swą wielodzietność w wymiarze masowym straciły w pierwszych trzech dekadach XX stulecia. Od pojawienia się pigułki antykoncepcyjnej społeczeństwo austriackie staje się bezwyznaniowe, a młodzież deprawowana, podobnie jak w Polsce, hołduje mentalności demonicznej, negując instytucję małżeństwa i przyjmowanie potomstwa19. W Austrii antykoncepcja stosowana jest przez 65,7% (2012 r.) kobiet w wieku rozrodczym20.

I i II wojna światowa

W czasie I wojny światowej śmierć poniosło około 1,5 mln osób21. Badacze II wojny światowej wyliczyli, że Austriacy w latach 1938-1945 ponieśli straty ludnościowe wielkości 370 tys. osób22. Dwie wojny światowe łącznie pomniejszyły populację austriacką o około 1,87 mln osób.

Migracja i rodowici mieszkańcy

W roku 2020 migranci w Austrii liczyli 2 137 800 osób, co stanowiło 24,4% ogólnej liczby mieszkańców Austrii. Co czwarty mieszkaniec Austrii urodził się poza jej granicami . Najliczniejszą grupą obcokrajowców są Niemcy, Rumuni, Serbowie i Turcy23. Rodowici mieszkańcy Austrii liczyli 6 763 264 osób, tyle co w roku 1935.

Prognozowana liczba mieszkańców Austrii bez turbulencji dziejowych

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Austrii bez turbulencji dziejowych, gdyby zachowano płodność z początków XX stulecia? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludzkości na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld24. W roku 1900 udział mieszkańców Austrii w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,36%. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez ponad 120 lat, mieszkańcy Austrii w 2020 r. liczyliby około 48,6 mln. Przy swoich możliwościach ekonomicznych Austria byłaby w stanie wszystkich zatrudnić, wyżywić i nie szukać rąk do pracy poza granicami.

Główne przyczyny depopulacji

Jakie były główne przyczyny depopulacji Austrii? I i II wojna światowa pomniejszyły liczbę ludności o około 1,87 mln, aborcja o około 3,3 mln, inne zdarzenia losowe to deprawacja dzieci i młodzieży. Życie ludzkie nie przebiega z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, z tej liczby możemy odliczyć co najmniej 0,5 mln dzieci, które nie ujrzały światła dziennego, m. in. przez poronienie czy inne zdarzenia losowe. Łącznie Austriacy w wyniku tych zdarzeń dziejowych stracili 5,67 mln, z obecnymi mieszkańcami byłoby w granicach państwa austriackiego 14,57 mln osób. Do 48,6 mln brakuje 34,03 mln osób. A zatem rodzi się pytanie, cóż się stało z tą grupą osób? Wprowadzona do sprzedaży pigułka antykoncepcyjna w Austrii spowodowała zniszczenie początkującego życia ludzkiego albo nie dopuściła do jego powstania. A zatem w wyniku antykoncepcji ubyło Austriaków w liczbie około 34,03 mln. Antykoncepcja jest główną przyczyną depopulacji Austrii25. Przyczyniła się do pomniejszenia dzieci w rodzinach do poziomu poniżej zastępowalności pokoleniowej. Austriacy w ciągu 120 lat wyzbyli się poprzez aborcję i antykoncepcję co najmniej 37,33 mln osób.

Podsumowanie

Przez stulecia rodzina austriacka była ostoją wielodzietności. Taki stan trwał do lat trzydziestych XX w. Propaganda idei antynatalistycznych doprowadziła do zapaści demograficznej. W przededniu wybuchu II wojny światowej na kobietę w wieku rozrodczym przypadało mniej niż dwoje dzieci. Kolejna zapaść populacyjna nastąpiła po wprowadzeniu do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej w latach sześćdziesiątych XX stulecia.

Krwawe żniwo w Austrii zebrała aborcja, która pomniejszyła populację w ciągu stu lat o około 3,3 mln osób. Do zapaści demograficznej przyczyniła się także „edukacja seksualna” dzieci i młodzieży, która doprowadziła do kontestacji małżeństwa i rodziny jako podstawy życia społecznego. Za doprowadzenie do depopulacji Austrii odpowiadają socjaliści różnych barw, masoni różnych lóż i skrajne feministki.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1Zob. Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, dostęp: 20 .02. 2022 r.

2Zob. Demografia Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 07 03. 2022 r

3Zob. K. Bielawny, Niemcy bez Niemców, „Nasz Dziennik” 2022, nr 12 z 17 I.

4Zob. H. Kłuszyński, Regulacja urodzeń, rzecz o świadomym macierzyństwie, Warszawa 1932, s. 14.

5Pochodził z rodziny żydowskiej. Urodził się 12 sierpnia 1870 r. w Wiedniu. Studiował filozofię. W 1911 r. wstąpił do Niemieckiego Stowarzyszenia Monistów. Należał do loży masońskiej w Wiedniu „Ardens”. Zmarł 6 października 1931 r. w Wiedniu. Zob. A. Emanuely, Wiener Freimauer und Schriftsteller im Exil, „Zwischenwelt” 2010, nr 3, s. 50-52.

6 Bundesanstalt Statistik Österreich, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria (dostęp: 23 .07. 2020 r.)

7Ibidem.

8Zob. Aborcja w Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Austria, dostęp: 09. 03. 2022 r.

9Zob. R. Köpl, State Feminizm and Policy Debates on Abortion in Austria, w: D. McBride Stetson, Abortion Politics, Women’s Movements, and the Democratic State. A Comparative Study of State Feminism, Oxford 2001, s. 17-19.

10Ibidem, s. 19-21.

11Zob. P. Brzoza, Aborcyjna turystyka, „Polonika” 2008, nr 162.

12Zob. K. Bielawny, Depopulacja Rosji, „Nasz Dziennik” 2022, nr 18, z 24 I.

13Choć dane dotyczące aborcji w Austrii zebrane przez Roberta Johnstona są znacznie niższe, autor raportu podaje, że w latach 1974-2018 w wyniku aborcji zabito około 193,1 tys. dzieci nienarodzonych. Dane także mają charakter szacunkowy, ale znacznie odbiegają od danych podanych przez środowiska aborcyjne. Zob. R. Johnston, Historyczne statystyki dotyczące aborcji, Austria, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-austria.html, dostęp: 09 .03. 2022 r.

14Obliczenie własne na podstawie Demografia w Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 09 .03. 2022 r.

15Zob. M. K. Nowak, Ciocia Wienia: Pomagamy Polkom przy aborcji i anonimowym porodzie w Wiedniu, https://oko.press/pomagamy-polkom-przy-aborcji-i-porodzie-w-austrii/, dostęp: 10 .03. 2022 r.; zob. A. Wądołowaka, Pomaga Polkom przy aborcjach w Wiedniu. „Ludzie piszą, że się za mnie modlą”, https://wyborcza.pl/7,75398,20745903,pomaga-polkom-przy-aborcjach-w-wiedniu-ludzie-pisza-ze-sie.html, dostęp: 10 .03. 2022 r.

16Zob. Potrzebuje aborcji – poradnik, https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/, dostęp: 10 .03. 2022 r.

17Zob. K. Bielawny, Depopulacja Rosji, NDz 2022, nr 18, z 24 I.

18Zob. Demografia w Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 10 .03. 2022 r.

19Zob. K. Bielawny, Dzwon na trwogę, NDz 2022, nr 30, z 7 II.

20Wskaźnik rozpowszechniania antykoncepcji, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/357.html#RP (dostęp: 12 .08. 2020 r.). Dane obejmują kobiety w wieku od 18 do 49 lat.

21Zob. Bilans konfliktu, https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa#Straty, dostęp: 10 .03. 2022 r.

22Zob. Straty ludzkie III Rzeszy w II wojnie światowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 10 .03. 2022 r.

23Zob. Imigracja, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 10 .03. 2022 r.

24 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.

25Na temat działania środków antykoncepcyjnych i aborcji odnajdujemy dość sporo informacji w brytyjskim tygodniku medycznym „The Lancet”, wydawanym od 1823 r. Od wielu lat pismo stało się platformą intensywnej propagandy cywilizacji śmierci, z której korzysta Instytut Guttmachera propagujący środki antykoncepcyjne i aborcję jako dobrodziejstwo ludzkości. Naukowcy z różnych stron świata publikują swe badania, posługując się nowomową i używając pojęć kluczy: regulacja urodzeń, świadome macierzyństwo, planowanie rodziny, zdrowie reprodukcyjne czy płeć kulturowa. Wspierają i uzasadniają działania środowisk aborcyjnych. Zob. J. Bearak, A. Popinchalk, B. Ganatra, A-B. Moller, Ö. Tunçalp, C. Beavin, L. Kwok, L. Alkema, Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, The Lancet 2020, t. 8, s. E1152-E1161; Zob. J. Cleland, A. Conde-Agudelo, H. Peterson, J. Ross, A. Tsui, Contraception and health, The Lancer 2012, t. 380, s. 149-156.

Views: 276