Depopulacja Francji (Dépeuplement de la France)

Wprowadzenie

Od V stulecia Francja kształtowała swą politykę społeczną, ekonomiczną i zagraniczną na wartościach ewangelicznych. Taki stan rzecz trwał ponad tysiąc lat. Do dnia dzisiejszego we Francji spotykamy piękne katedry z czasów świetności, uniwersytety czy klasztory, które były źródłem ożywienia i odnowy duchowej narodu francuskiego. Dopiero idee wolteriańskie dokonały rewolucyjnych zmian. Doprowadziły do wybuchu rewolucji, która w ciągu dekady, w latach 1789-1799 dokonała zerwania z dotychczasową tradycją. Od tego czasu rozpoczął się dekadentyzm narodu francuskiego, doprowadzając do zapaści demograficznej i zmiany kulturowej narodu. Obecnie Francja stoi przed zmianami cywilizacyjnymi i niebawem stanie się krajem muzułmańskim.

Zmiany demograficzne mieszkańców Francji na tle populacji ogólnoświatowej

W drugiej połowie XVIII stulecia liczba ludności Francji przekraczała 3% populacji ogólnoświatowej. W roku 1801 liczba ludności świata wahała się w granicach  0,97 mld1, a Francji  29,3 mln2, co stanowiło  3%, w kolejnych pięćdziesięciu latach procentowy udział mieszkańców Francji w stosunku do populacji ogólnoświatowej zmalał o 0,13%. 

W roku 1900 liczba ludności świata wzrosła do 1,61 mld3, zaś Francji do 40,6 mln4, co stanowiło 2,46% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wybuchu I wojny światowej udział procentowy ludności Francji do populacji ogólnoświatowej wzrósł o 0,35%. Od roku 1925 z każdym rokiem udział ludności mieszkającej w granicach Francji w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu dwustu siedemdziesięciu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa francuskiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł prawie czterokrotnie. Większy spadek w stosunku do populacji ogólnoświatowej w Europie mieli tylko rodowici Niemcy, bo pięciokrotny5.

Udział  mieszkańców Francji w populacji ogólnoświatowej w latach 1750-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Francji na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
1750790 000 00025 200 0003,19
1792930 000 00028 000 0003,01
1801978 000 00029 361 0003
18511 270 01436 472 0002,87
19001 646 165 00040 610 0002,46
19141 825 070 98741 630 0002,81
19251 967 683 29840 460 0002,05
19392 262 699 67741 510 0001,83
19502 513 866 19741 829 0001,66
19602 991 005 87445 684 0001,52
19704 023 981 10750 772 0001,26
19854 809 575 13755 284 0001,15
20006 088 230 94459 049 0000,97
20207 881 691 85565 366 0000,83

Źródło: Zob. Populacja Francji w latach 1901-2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France
(dostęp: 7 .02. 2022 r.); Zob. Populacja historyczna Francji,https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France
(dostęp: 7 .02. 2022 r.); Zob. Obliczenia własne.

A zatem, co było przyczyną tak dużego tąpnięcia populacji francuskiej w ciągu prawie trzech stuleci? Zapewne przyczyn było dość dużo. Jeszcze w I połowie XVIII wieku głód powodował ogromny ubytek ludnościowy we Francji6. Rewolucja francuska uszczupliła populację o około 2 mln, jak podaje Réné Sédillot. Kontrrewolucja w Wandei spowodowała śmierć około 400 tys. ofiar po obu stronach7. A wojny napoleońskie dokonały kolejnego ubytku ludnościowego w populacji francuskiej, około jednego miliona żołnierzy francuskich zginęło w czasie walk8. W czasie wojny francusko-pruskiej w latach 1870/71 śmierć poniosło około 11 tys. Francuzów9.

Udział procentowy mieszkańców Francji w populacji ogólnoświatowej

w latach 1750-2020

A zatem rodzi się pytanie: Cóż takiego się stało we Francji, że tak gwałtownie pomniejszał się współczynnik ludności francuskiej do populacji ogólnoświatowej? Aby na to odpowiedzieć, należy jeszcze dokonać analizy wskaźników dzietności na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

Wskaźniki dzietności we Francji w latach 1890-2020

We Francji na początku XIX stulecia współczynnik dzietności wynosił 4,41, na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało ponad czworo dzieci. Jednak XIX stulecie nie sprzyjało dzietności na ziemi francuskiej. W ciągu stu lat liczba dzieci pomniejszyła się z ponad czworga do niespełna trojga. Co było przyczyną spadku dzieci w rodzinach francuskich już w XIX stuleciu? Już wówczas pojawiły się na ziemi francuskiej idee wolteriańskie niszczące małżeństwo, rodzinę oraz deprawujące dzieci i młodzież. Propagowano idee antynatalistyczne, niszczące poczęte życie w łonie matki.

Rozwody i związki cywilne

Od roku 1791 małżeństwo miało już tylko i wyłącznie charakter cywilny, a w roku następnym wprowadzono rozwody, było to jedno z osiągnięć rewolucjonistów masońskich10. We Francji od roku 1793 do 1799 przeciętnie w ciągu roku zawierano około 7 tys. małżeństw, od 1800 do 1803 r. już tylko 4 tys., a nawet 3 tys. W tym okresie wzrosła liczba rozwodów, do 1799 r. był jeden rozwód na pięć małżeństw, co stanowiło już liczbę dość dużą, to od 1800 r. jeden rozwód przypadał na trzy małżeństwa11. Deprawacja społeczeństwa francuskiego dokonywała się błyskawicznie.

W roku 1816 w czasie rządów Burbonów wydano zakaz udzielania rozwodów12. Socjaliści przez kolejne lata przez cały czas nawoływali rządzących do wprowadzenia rozwodów13. Kolejny raz zalegalizowano małżeństwa cywilne i rozwody w 1884 r.14. We Francji w 1894 r. udzielono 1657 rozwodów, a prawie po dwóch dekadach, w roku 1913 liczba ta wzrosła do 16 335, są to liczby względne. Należy tu przywołać przyrost naturalny Francji, w latach 1894 – 1913 liczba ludności wzrosła o 9,1%, a wzrost rozwodów był prawie 10- krotny15.

Warto nadmienić, że społeczeństwa, które zalegalizowały rozwody małżeńskie stają się bezdzietne. We Francji np. w roku 1910 jedna trzecia małżeństw była bezdzietna16. W roku 1919 na 22357 wniosków o rozwód 8140 małżeństw było bezdzietnych, czyli nieco ponad 36 %. W Paryżu w 1919 r. na 2568 małżeństw po rozwodzie aż 1648 małżeństw było bezdzietnych, to stanowi ponad 64 %. Małżeństw mających jedno dziecko było 568.

Z czasem upowszechnianie rozwodów doprowadziło do wolnych związków, w których kontestowano małżeństwo jako instytucję społeczną17. We Francji twórcy prawa rozwodowego nie kryli się z tym, że dążą do zniesienia chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, utrzymując, że są one przyczyną „(…) zwyrodnienia rasy, w której powstaje występek, nędza i śmierć”18. W roku 2000 we Francji poza małżeństwem urodziło się 43% dzieci,19 a w 2018 r. ponad 60%, najwięcej w Europie20.

W roku 2013 zrównano jednopłciowe związki partnerskie z małżeństwem,21 a także wyrażono zgodę na adopcję dzieci przez sodomitów.

Aborcja

W latach trzydziestych XX w. we Francji dokonywano około pół miliona zabójstw dzieci nienarodzonych rocznie22, a około 600 tys. przeszkodzono w poczęciu23. Proceder ten trwał przez lata. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że przed II wojną światową Francuzi dokonali pomniejszenia swej populacji o około 5 mln. Czasy II wojny światowej i okresu powojennego nie sprzyjały zabijaniu dzieci nienarodzonych. Życie poczętych dzieci było szanowane, poświadczają to wskaźniki dzietności, które pod koniec lat czterdziestych XX w., wzrosły do trzech punktów, gdy pod koniec lat trzydziestych przekraczały ledwo 2 punkty. Nowa fala aborcyjna rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych XX stulecia, w latach 1955-1975 r. zabito około 20 mln dzieci nienarodzonych24. We Francji aborcję zalegalizowano w roku 1975. W latach 1975-2021 populacja Francji pomniejszyła się o około 9 mln dzieci, które nie ujrzały światła dziennego25. W ciągu ostatnich stu lat z powodu aborcji populacja Francji zmalała o około 34 mln. Nieco więcej niż w Polsce.

Ilu Francuzów we Francji

Po II wojnie światowej, w 1946 r., Francja liczyła 40,5 mln ludności, a w 2020 r. ponad 65,3 mln26. W ciągu 72 lat liczba ludności wzrosła o 37,8 mln. W stosunku do poprzednich lat był to wzrost imponujący, ale należy wziąć pod uwagę napływ migrantów, przede wszystkim ludności muzułmańskiej. Rodziny muzułmańskie są wielodzietne27, zaś rodziny francuskie, w swej ogromnej masie, mają mało dzieci, albo zupełnie ich nie mają. Do zapaści demograficznej wśród Francuzów doprowadziła także zmiana definicji małżeństwa i wprowadzenie związków jednopłciowych .

W ciągu ostatnich kilku dekad zmieniał się znacząco obraz narodowościowy i konfesyjny Francji. Przybywa znacząco obcokrajowców, a ubywa Francuzów i wciąż przybywa muzułmanów, a ubywa chrześcijan. Choć trudno jest określić, kto jest migrantem, bo prawo we Francji z urzędu nie odnotowuje struktury etnicznej społeczeństwa. Migranci rejestrowani są na podstawie obywatelstwa, toteż od wielu lat „(…) liczba migrantów według danych z Krajowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych, w poprzednim wieku nie zmieniła się”. Jednak dziś będąc we Francji widzimy inną rzeczywistość28.

A zatem rodzi się pytanie: Ilu obywateli mieszka we Francji pod koniec drugiej dekady XXI stulecia, a ilu z nich to rdzenni Francuzi? Ilu przybyło migrantów? Dopóki istnieje urzędowy zakaz zbierania danych przez Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych, możemy publikować tylko dane szacunkowe29. Zapewne odzwierciedlają przybliżony stan rzeczywistości francuskiej. A zatem mieszkających we Francji obcokrajowców na koniec 2018 r. możemy oszacować na około 20 mln, z czego największą grupę stanowią muzułmanie liczący około 18 mln (27% ogółu)30.

Jeśli z ogólnej liczby Francji odliczymy te 20 mln, to rodowitych Francuzów zostanie około 45,3 mln. Od tej liczby należałoby jeszcze odjąć dość sporą grupę osób urodzonych w rodzinach obcokrajowców, którzy otrzymali obywatelstwo francuskie, a nie asymilowali się z kulturą francuską. Pewnie będzie to grupa licząca kilkanaście milionów (około 16 mln), są to dane szacunkowe. Będą to przede wszystkim muzułmanie. A zatem liczba osób wyalienowanych z kultury francuskiej jest znacznie większa niż 20 mln. Łącznie można liczyć około 36 mln. A zatem we Francji obecnie mieszka około 29,3 mln rodowitych mieszkańców.

To tyle, ile było Francuzów pod XVIII stuelecia. A byłoby więcej o około 34 mln, gdyby nie zabito nienarodzonych dzieci w ciągu ostatnich stu lat, ale też ile mogłoby się urodzić, gdyby młodzież francuska była moralnie zdrowa i gotowa do założenia moralnie zdrowego małżeństwa? Jaki procent młodzieży we Francji jest zdolny do reprodukcji społeczeństwa, czy z grupy wiekowej 15-30 lat znajdzie się choćby 5%? A zatem, jaka będzie przyszłość laickiej Republiki Francuskiej, która zanegowała istnienie Boga, człowiek dla siebie stał się bogiem. Dziś we Francji burzy się i podpala kościoły, bo są puste i nikomu niepotrzebne? Za ile lat rdzennych Francuzów umieści się w rezerwatach a Francja stanie się kalifatem Europy Zachodniej31, za 5 czy za 20 lat ?

Źródło: Obliczenia własne

I i II wojna światowa

W wyniku działań wojennych w czasie I wojny światowej populacja Francji pomniejszyła się o około 1,4 mln osób32, zaś II wojna światowa pomniejszyła populację ludności francuskiej o około 0,6 mln osób33. W wyniku dwóch wojen światowych Francja pomniejszyła swój stan posiadania o około 2 mln. osób.

Antykoncepcja

Idee antynatalistyczne docierały do Francji już w czasie rewolucji, która trwała w latach 1789-1799. Już wówczas propagowano idee wolnej miłości, rozwody, związki cywilne i zgodę na deprawację dzieci i młodzieży. I choć Kodeks karny z 1810 roku zakazywał aborcji, to idee antynatalistyczne dość mocno pomniejszyły wskaźniki dzietności w rodzinach francuskich. Z końcem XIX stulecia zanikają rodziny wielodzietne na rzecz rodzin z jednym dzieckiem albo z dwojgiem dzieci. Straty ludnościowe poniesione w wyniku I wojny światowej (1,4 mln osób) zmuszają rządzących Francją do działań promujących wielodzietność w rodzinach. Ustawę zakazującą aborcji i promocji środków antykoncepcyjnych34 wprowadzono 31 lipca 1920 r, zakaz ten obowiązywał tylko do roku 1967.

W następnym roku, 28 grudnia wprowadzono do sprzedaży pigułkę antykoncepcyjną, która od 1 stycznia 2022 r. jest dostępna za darmo dla kobiet poniżej 25. roku życia. Antykoncepcja jest główną przyczyną depopulacji Francji35.

Prognozowana liczba mieszkańców Francji bez turbulencji dziejowych

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Francji bez turbulencji dziejowych, gdyby zachowano płodność z początków XX stulecia? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludzkości na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld36. W roku 1900 udział mieszkańców Francji w populacji ogólnoświatowej wynosił 2,46%. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez ponad 120 lat, mieszkańcy Francji w 2020 r. liczyliby około 333 mln. Przy swoich możliwościach ekonomicznych Francja byłaby mocarstwem światowym, a tak jest krajem, który niebawem starci swą są misje dziejową. Stanie się jednym z wielu kalifatów europejskich.

A zatem, co było głównym czynnikiem depopulacyjnym?

W granicach Francji metropolitalnej w 2020 r. mieszkało około 29,3 mln rodowitych Francuzów37 i około 16 mln obywateli Francji, którzy nie asymilowali się z tutejszą kulturą. aborcja pomniejszyła populację Francji o około 34 mln, I i II wojna światowa uszczupliła populację o około 2 mln. Imigranci zasilają populację francuską o około 20 mln mieszkańców. Życie ludzkie nie przebiega z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, dlatego też poronienia i inne zdarzenia losowe pomniejszyły populację Francuzów o około 4 mln dzieci38. Łącznie wszystkie turbulencje dziejowe pomniejszyły liczbę mieszkańców Francji na przestrzeni 120 lat o 40 mln, wraz z obecnymi mieszkańcami otrzymujemy 105,3 mln. Do 333 mln brakuje nam jeszcze około 227,7 mln istnień ludzkich. Ta grupa istnień ludzkich nie ujrzała światła dziennego z powodu antykoncepcji, a przede wszystkim z powodu pigułki wprowadzonej do sprzedaży w 1967 r. Środowiska promujące cywilizację śmierci szczycą się środkami antykoncepcyjnymi, które rugują niechciane ciąże. Dla środowisk promujących cywilizację życia jest to jedna z największych porażek w dziejach ludzkości. Prowadzi cały rodzaj ludzki na manowce, do niebytu.

Liczba mieszkańców Francji i główne czynniki depopulacyjne
w latach 1900-2020

Wydarzenie demograficzneDane w milionachUdział procentowy w populacji bez turbulencji dziejowych
Liczba rodowitych mieszkańców Francji w 2020 r.29,38,8
Imigranci206
Obywatele Francji nie zasymilowani z tutejszą kulturą164,8
I i II wojna światowa20,6
Aborcja3410,2
Antykoncepcja227,768,4
Poronienia i inne zdarzenia losowe41,2
Ogólna liczba Hiszpanów bez turbulencji dziejowych333100
Źródło: Obliczenia własne.

Podsumowanie

Największej depopulacji we Francji dokonała antykoncepcja, a przede wszystkim pigułka, która do sprzedaży została wprowadzona w roku 1967. Ogromnego zniszczenia w populacji dokonała aborcja, w ciągu ostatniego stulecia pozbawiła życia około 34 mln dzieci nienarodzonych. Idee wolteriańskie niszczą z całą mocą ludność Francji, rodowici Francuzi są grupą dość wiekową i bardzo często bezdzietną, a na to miejsce wchodzą rodziny wielodzietne z krajów muzułmańskich. Niebawem Francja stanie się kalifatem Europy Zachodniej.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Zob. Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, dostęp: 20 .02. 2022 r.

2 Zob. Populacja historyczna Francji, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France (dostęp: 7 .02. 2022 r.)

3 Zob. Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, dostęp: 20 .02. 2022 r.

4 Zob. Demografia Francji, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France, dostęp: 21 .02. 2022 r.

5 Zob. K. Bielawny, Niemcy bez Niemców, „Nasz Dziennik” 2022, nr 12 z 17 I.

6 Zob. Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, Poznań 2005, s. 12-14.

7 Zob. A. Winkler, Ile osób naprawdę zgilotynowano w czasie rewolucji francuskiej?, https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/03/16/ile-osob-naprawde-zgilotynowano-w-czasie-rewolucji-francuskiej/, dostęp: 20 .02. 2022 r.

8Zob. M. Drożdż, Ten krwawy tyran doprowadził do śmierci milionów ludzi. Nadal uważa się go za bohatera, https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/02/15/ten-krwawy-tyran-doprowadzil-do-smierci-milionow-ludzi-nadal-uwaza-sie-go-za-bohatera/, dostęp: 21 .02. 2022 r.

9Zob. Wojna francusko-pruska 1870/1871, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_francusko-pruska, dostęp: 22 .02. 2022 r.

10Zob. K. Bielawny, Utracona niepodległość, (publikacja w druku).

11 Zob. A. Szymański, Społeczne znaczenie rozwodów, s. 68.

12 Zob. P. Pomianowski, Rozwód w prawie francuskim, s. 767-782.

13 Zob. Kongres socyalistów, PL 1877, nr 17, s. 392-393.

14 Zob. P. Bureau, Rozprężenie obyczajów, s. 330.

15 Zob. A. Szymański, Społeczne znaczenie rozwodów, s. 68-69.

16 Tu rodzi się pytanie, co było powodem tak wielkiej liczby bezdzietnych małżeństw? Odpowiedzi udziela nam A. Szymański: „Niektórzy rodzice litują się nad losem dziecka, które ma się narodzić. W razie rozwodu, który prawie zawsze przychodzi, dziecko będzie pozbawione domu rodzinnego, będzie się wychowywać u jednego współmałżonka z uczuciem niechęci i żalu do obcej osoby prywatnej lub instytucji społecznej. Po co dziecku krzywdę robić? Zazwyczaj jednak decyduje inny motyw: kłopot z dzieckiem; w razie rozwodu, musi je ktoś zabrać i utrudnić sobie życie, musi się procesować o alimenty, albo też musi je gdzieś umieścić i opłacać. Nawet ci, którzy zawierają małżeństwo z miłości bez myśli o rozwodzie, chowają gdzieś w głębi serca myśl: na wszelki wypadek wolę być osobą całkowicie wolną, bo któż zaręczy, że nasza miłość nie wygaśnie?”. Zob. A. Szymański, Społeczne znaczenie rozwodów, s. 9.

17 Zob. P. Bureau, Rozprężenie obyczajów, s. 16-54.

18 Zob. A. Szymański, Społeczne znaczenie rozwodów, s. 40.

19Zob. J. Zabielski, Aktualność nauczania Humanae Vitae w kontekście współczesnych zagrożeń ludzkiego życia, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 218/2019, t. XIV, s. 173.

20Zob. Ile dzieci rodzi się w Polsce ze związków pozamałżeńskich?, https://ciekaweliczby.pl/co-czwarte-dziecko/, dostęp: 23 .02. 2022 r.

21Zob. Prawo małżeńskie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_prawna_i_spo%C5%82eczna_os%C3%B3b_LGBT_we_Francji, dostęp: 23 .02. 2022 r.

22 Zob. W. Majdański, Kołyski i potęga, s. 61.

23 Zob. A. Szymański, Społeczne znaczenie rozwodów, s. 6.

24Zob. 45. rocznica „Manifestu 343” – walki o prawo kobiet do aborcji i antykoncepcji, https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/04/05/45-rocznica-manifestu-343-walki-o-prawo-kobiet-do-aborcji-i-antykoncepcji/, dostęp: 21 .02. 2022 r.

25Zob. K. Kos, Legalizacja aborcji we Francji, https://kasiakos.com/aborcja/, dostęp: 21 .02. 2022 r.

26Zob. Ludność Francji, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France, 22 .02. 2022 r.

27 „Muzułmanie zmienili także demografię Francji. Jedna trzecia spośród nich ma mniej niż 24 lata. Rodziny są zazwyczaj liczne. W wyniku tego są już miasta, w których wyznawcy islamu stanowią połowę (Roubaix koło Lille) lub jedną czwartą (Marsylia) mieszkańców. Dominują oni też w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis” – czytamy na internetowym portalu „Niedzieli”, tygodnika katolickiego. Zob. P. Bieliński, Islam we Francji, https://www.niedziela.pl/artykul/19051/Islam-we-Francji, (dostęp: 6 .12. 2019 r.)

28 Zob. Gdzie się podziali Francuzi?, „Do Rzeczy” 2018, https://dorzeczy.pl/swiat/85890/Gdzie-sie-podziali-Francuzi.html (dostęp: 6.12. 2019 r.)

29 Zob. M. Nowicki, To jeszcze Europa? Co piąty Francuz wyznawcą islamu, a będzie ich więcej!, https://niezalezna.pl/94292-jeszcze-europa-co-piaty-francuz-wyznawca-islamu-bedzie-ich-wiecej, (dostęp: 6 .12. 2019 r.)

30 Dane oficjalne pomniejszą liczbę muzułmanów, i tak w 2010 r. miało ich mieszkać we Francji od 5 do 6 mln. Brak dokładnych badań, prowadzi do zakłamywania rzeczywistości, w której żyje społeczeństwo francuskie. Poprawność polityczna rządzących od ponad dwóch stuleci, masońskich rządów, nie pozwala na poszukiwanie prawdy. Podobna informacja płynie o przyroście naturalnym we Francji, jako jednym z większych w Europie. Z tym, że w rodzinach muzułmańskich rodzi się kilkoro albo kilkanaścioro dzieci, a w rodzinach tradycyjnie francuskich, jedno albo dwoje dzieci. To powoduje zmianę religijną i narodową Francji, która trwa od kilku dekad. Zob. How does France count its Muslim Population?, http://plus.lefigaro.fr/note/how-does-france-count-its-muslim-population-20110407-435643, (dostęp: 6 .12. 2019 r.)

31 Zob. T. Terlikowski, Kalifat Europa, Kraków 2016, s. 45-64.

32Zob. I wojna światowa – straty, https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa#cite_note-autonazwa1-106, dostęp: 22 02. 2022 r.

33Zob. Ofiary II wojny światowej w poszczególnych krajach, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 23 .02. 2022 r.

34Zob. A. Breteau, Les 7 dates-clés de la contraception en France, https://www.lepoint.fr/culture/les-7-dates-cles-de-la-contraception-en-france-27-12-2017-2182640_3.php, dostęp: 23 .02. 2022 r.

35Zob. A. Czarnacka, Antykoncepcja we Francji: od początku roku za darmo dla osób do 25. roku życia, https://oko.press/antykoncepcja-we-francji-darmowa-dla-osob-do-25-roku-zycia/, dostęp: 22 .02. 2022 r.

36 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.

37Zob. Zob. Populacja historyczna Francji, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France (dostęp: 7 .02. 2022 r.)

38Obliczenia własne na podstawie: Historical abortion statistics, France, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-france.html, dostęp: 23 .02. 2022 r.

Views: 569