Depopulacja Rumunii (Depopularea României)

Wprowadzenie

Obszar obecnej Rumunii przez stulecia zamieszkiwali Dakowie, którzy od 106 r. przed Chrystusem zostali włączeni do imperium rzymskiego. Chrześcijaństwo dotarło na ziemię późniejszej Rumunii w IX stuleciu, w wyniku misyjnej działalności Cyryla i Metodego. W latach 1859-1877 Rumunia ewoluowała ku swej niepodległości. W roku 1881 proklamowano Królestwo Rumunii. Współczesne granice Rumunii ustalono traktatem paryskim w 1947 roku. Od tego też roku władze w Rumunii sprawowali socjaliści komunistyczni. Następnie, w wyniku rewolucji w roku 1989 władzę przejęli socjaliści liberalni. Zarówno socjaliści komunistyczni, jak i liberalni, sprzyjają cywilizacji śmierci, która od ponad stu lat na ziemi rumuńskiej niszczy cywilizację życia. Zabijanie dzieci nienarodzonych, antykoncepcja, rozwody oraz deprawacja dzieci i młodzieży stały się obowiązującym programem społecznym. W wyniku tych działań nastąpiła zapaść społeczna, która doprowadziła do biedy, rozpadu rodzin i depopulacji na skalę niespotykaną w dziejach Rumunii.

Zmiany demograficzne mieszkańców Rumunii na tle populacji ogólnoświatowej

W roku 1920 liczba ludności świata wynosiła 1,9 mld1, zaś Rumunii 16 mln2, co stanowiło 0,48% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wybuchu II wojny światowej udział procentowy ludności Rumunii do populacji ogólnoświatowej wzrósł o 0,04%. Od roku zakończenia II wojny światowej, w 1945 r., z każdym rokiem udział ludności mieszkającej w granicach Rumunii w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu stu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa rumuńskiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł trzyipółkrotnie. Większy spadek w stosunku do populacji ogólnoświatowej w Europie mieli tylko rodowici Niemcy3, bo pięciokrotny, i Francuzi4.

Udział mieszkańców Rumunii w populacji ogólnoświatowej w latach 1920-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Rumunii na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
19201 902 836 93316 010 0000,84
19251 967 683 29817 190 0000,87
19392 262 699 67719 934 0000,88
19462 422 538 60015 760 0000,65
19502 513 866 19716 311 0000,65
19602 991 005 87418 403 4140,62
19704 023 981 10720 469 6580,51
19854 809 575 13722 724 8360,47
20006 088 230 94422 435 2050,36
20207 881 691 85519 269 4690,24
Źródło: Zob. Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 28 .10. 2022 r.; zob. Świat – populacja 1800-2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 04 .03. 2022 r.); Obliczenia własne.

Po I wojnie światowej stosunek ludności rumuńskiej utrzymywał się przez prawie dwie dekady na podobnym poziomie. Widoczny jest niewielki wzrost. Druga wojna światowa spowodowała spadek procentowy ludności rumuńskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. Proces ten trwa od 1945 r. By lepiej zrozumieć proces populacji mieszkańców Rumunii w stosunku do populacji ogólnoświatowej, przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni ostatnich 170 lat.

W drugiej połowie XIX stulecia na kobietę w wieku rozrodczym w Rumunii przypadało ponad pięcioro dzieci. Niewielki spadek wskaźników dzietności rozpoczął się jeszcze przed I wojną światową. W pierwszych dwóch dekadach XX stulecia wskaźniki dzietności pomniejszyły się o 0,68 punktu. Jak na tak krótki czas, był to spadek dość duży. Trzeba jednak pamiętać, że w Europie toczyła się I wojna światowa. W okresie międzywojennym nastąpił kolejny spadek dzietności w rodzinach rumuńskich. W roku 1939  wskaźniki dzietności wynosiły 3,79 punktu.

W ciągu pierwszych czterech dekad XX stulecia liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym pomniejszyła się prawie o półtora dziecka. Choć rodziny rumuńskie jeszcze w tym czasie były wielodzietne. Gwałtowny ubytek dzieci w rodzinach rozpoczął się po II wojnie światowej. W roku 1990 zakończył się okres zastępowalności pokoleniowej. Od tego czasu na kobietę w wieku rozrodczym przypada poniżej dwojga dzieci. W roku 2000 w Rumunii na kobietę w wieku rozrodczym przypadało niewiele ponad jedno dziecko.Ale 20 lat później przypadało niewiele ponad półtora dziecka5. A zatem, kto się przyczynił do tak gwałtownego spadku populacji rumuńskiej?

Idee antynatalistyczne

Podobnie jak na Węgry6 czy do Austrii7, tak i do Rumunii pierwsze idee antynatalistyczne docierały pod koniec XIX stulecia. W okresie międzywojennym powstawały „Spółdzielnie Zdrowia”, poprzez które propagowano przede wszystkim w środowiskach wiejskich środki antykoncepcyjne. Wraz z propagandą środków niszczących powstające życie propagowano także aborcję. W pierwszych trzech dekadach XX stulecia wskaźniki dzietności pomniejszyły się o 1,41 punktu. Na kobietę w wieku rozrodczym w 1900 r. przypadało ponad pięcioro dzieci, a w 1939 r. niespełna czworo. Po przejęciu władzy przez socjalistów komunistycznych, w 1947 roku, rozpoczął się proces antynatalistyczny. Największego spustoszenia dokonała antykoncepcja, która docierała do Rumunii m.in. z Węgier, ale nie tylko. Środki antykoncepcyjne stały się powszechnie dostępne po 1990 r. Co z czasem powoduje zmniejszanie się liczby aborcji, ale nie wzrasta liczba żywych urodzeń. Natomiast gwałtownie spadają współczynniki dzietności, osiągając najniższy poziom w 2001 r., bo tylko 1,23. Antykoncepcja była wszechobecna wśród Rumunek. Aborcja była kolejnym czynnikiem niszczącym populację Rumunii i dokonała ogromnej zapaści demograficznej wśród ludności rumuńskiej.

Aborcja

Przez stulecia nikt na poczęte dziecko w łonie matki nie podnosił ręki. W czasach, kiedy rodziły się wśród socjalistów i skrajnych feministek pomysły zabijania dzieci nienarodzonych, wprowadzono w Rumunii karę za zabicie dziecka nienarodzonego. Kodeks karny z 1864 r., który wszedł w życie niebawem po zjednoczeniu księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny, a obowiązujący w latach 1864-1936, zakazywał zabijania dzieci nienarodzonych. Rumuński kodeks karny z 1936 r. wprowadził dwa wyjątki w przypadku dokonania aborcji. Dał przyzwolenie na zabicie dziecka pod warunkiem, kiedy było konieczne ratowanie życia ciężarnej kobiety lub gdy dziecku groziło odziedziczenie poważnego zaburzenia genetycznego8.

Po przejęciu władzy przez komunistów w 1947 r. w Rumunii, wprowadzono w 1948 r. zakaz aborcji. Zakaz obowiązywał do 1957 r. Po zniesieniu zakazu nastąpił gwałtowny wzrost zabijania dzieci nienarodzonych. Kolejny zakaz aborcji wprowadzono w 1966 r. Obowiązywał do 1989 r. Po 1990 r. zabicie dziecka nienarodzonego było już legalne9.

Ile osób straciło życie w wyniku aborcji w Rumunii? Postarajmy się poszukać odpowiedzi na to pytanie. Tym bardziej, jest ono aktualne, że Rumunia należy do krajów, w których dokonuje się gwałtowna depopulacja społeczeństwa. Według danych zebranych przez Roberta Johnstona w latach 1957-2021 w Rumunii zabito 22 853 680 dzieci nienarodzonych. Do tej liczby należy dodać liczbę dzieci, które nie narodziły się przed 1957 r. Można szacować, że było to około 2 mln. Toteż w ciągu ostatnich stu lat na ziemi rumuńskiej zabito ponad 24,85 mln dzieci nienarodzonych. A w latach 1957-2021 urodziło się w Rumunii 19 666 482 osoby. Znacznie mniej, niż zostało zabitych w łonach swych matek10.

Okres legalnej aborcji (1957-1966)

Od roku 1957 zalegalizowano aborcję do trzeciego miesiąca życia dziecka w łonie matki. Propaganda niszcząca życie dzieci w łonie matek była tak sugestywna, że wiele młodych Rumunek uległo jej. Ponadto prowadzono zakrojoną akcję ateizacji społeczeństwa, propagując nowy światopogląd ateistyczny. Socjalizm komunistyczny rugował z przestrzeni społecznej wiarę i szacunek dla życia dziecka w łonie matki. Propagowano idee przeludnienia planety, głodu, braku wody pitnej i ogromnego bezrobocia.

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX w. dokonywano rocznie ponad milion aborcji11, gdy w tym samym czasie rocznie rodziło się w granicach 300 tys. dzieci. Dramat depopulacyjny obejmował całe społeczeństwo rumuńskie. Wraz ze wzrostem aborcji spadała liczba dzieci. W latach 1957-1966 urodziło się 3 279 701 dzieci, a zabito w łonach matek 7 556 158 osób12. Abortowano prawie dwuipółkrotnie więcej dzieci niż się urodziło.

Urodzenia żywych dzieci i abortowanych w latach 1957-1966 (w milionach)

Okres zakazanej aborcji (1966-1989)

Wprowadzenie zakazu aborcji w 1966 r., przez Nicolae Ceauescu odwróciło proporcje urodzonych dzieci i liczbę aborcji. W roku 1967 urodziło się prawie 250 tys. dzieci więcej niż rok wcześniej i ponad 767 tys. dzieci mniej zabito niż przed rokiem. W latach 1967-1989 urodziło się 9 289 305 osób, zaś zamordowano w łonach matek 7 409 222 osoby13. Na początku lat osiemdziesiątych XX stulecia, mimo zakazu aborcji, liczba zabijanych dzieci w ciągu roku przewyższała żywe urodzenia.

Urodzenia żywych dzieci i abortowanych w latach 1967-1989

(aborcja zakazana; dane w tysiącach)

Gwałtowny spadek wykonywanych aborcji zauważamy od drugiej połowy lat osiemdziesiątych XX stulecia. Do Rumunii dociera coraz więcej środków antykoncepcyjnych, tym samym coraz mniej kobiet poddaje się aborcji.. Dla środowisk cywilizacji śmierci, był to najczarniejszy okres w powojennej historii Rumunii14, bo polityka społeczna N. Ceauescu sprzyjała rodzeniu dzieci. Należy dodać, że w ramach socjalizmu różnych barw, totalitaryzm aborcyjny jest akceptowany przez wszystkich. Polityka społeczna N. Ceauescu była projektowana na zbudowanie wzorcowego ustroju komunistycznego z silnym i licznym narodem. Taki kolejny eksperyment socjalisty komunistycznego na żywym organizmie, czyli na narodzie. Czym się dzisiaj gorszą socjaliści lewicowi, liberalni, genderowi, powtarzając narzuconą narrację socjalistów liberalnych.

Cywilizacja śmierci tryumfuje wówczas, gdy zabija się nienarodzone dzieci, deprawuje się dzieci i młodzież, rozbija się małżeństwa oraz wprowadza się związki jednopłciowe (sodomiczne) i nie edukuje się młodzieży, a ideologizuje i propaguje się antykoncepcję dla wszystkich.

Okres legalnej aborcji (1990-2021)

Po roku 1989 sytuacja polityczna zmienia się w Rumunii. Władze przejmują środowiska liberalne, propagujące cywilizację śmierci. Ponownie aborcja staje się legalna, a ponadto w aptekach i wielu poradniach rodzinnych pojawiają się ideolodzy propagujący środki antykoncepcyjne. Ideolodzy antynatalistyczni w swych publikacjach prezentują to jako jedno z największych osiągnięć współczesnej demokracji. Zabijanie dzieci nienarodzonych, propagowanie środków antykoncepcyjnych, deprawowanie dzieci i młodzieży, wprowadzenie eutanazji i legalizacja związków jednopłciowych (sodomicznych) – wszystko to cywilizacja śmierci, która nie ma przyszłości, wszem i wobec ogłasza jako osiągnięcia nowatorskie i niosące szczęście ludzkości. A w rzeczywistości są to działania siejące samozagładę.

W latach 1990-2003 liczba zabijanych dzieci w łonach matek była większa od liczby żywych urodzeń. Sytuacja zmienia się od 2004 r. Liczba aborcji jest mniejsza niż żywych urodzeń. W latach 1990-2021 urodziło się 7 097 476 osób, a abortowano 8 188 300.

Urodzenia żywych dzieci i abortowanych w latach 1990-2021 (w milionach)

Gdyby cywilizacja śmierci nie doprowadziła do zapaści demograficznej, m.in. poprzez aborcję, to w latach 1957-2021 urodziłoby się około 42,51 mln dzieci. A tak tylko 19,66 mln dzieci ujrzało światło dzienne. Ponad 22,66 mln dzieci zostało zamordowane w łonach swych matek.

Antykoncepcja

Powszechność dostępu do antykoncepcji w Rumunii nastąpiła po 1990 r. Wówczas ideolodzy cywilizacji śmierci rozpoczęli z całą mocą propagandę środków antykoncepcyjnych i promocję aborcji. Do Rumunii przybyli ideolodzy cywilizacji śmierci ze Stanów Zjednoczonych, aby sprytnie wykorzystać mentalność aborcyjną, która zakorzeniła się w społeczeństwie rumuńskim, tak boleśnie doświadczonym. W roku 1992 w Rumunii założono filię International Planned Parenthood Federation: Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS). Aż 70% budżetu nowo powstałej organizacji pochodziło z amerykańskiej rządowej organizacji pomocowej (USAID). USAID finansowało otwarcie 12 klinik planowania rodziny, czyli ośrodków aborcyjnych i propagowania środków antykoncepcyjnych, które otwarto w 1995 r. Ponadto ideologów cywilizacji śmierci wsparł Bank Światowy i USAID pożyczką w wysokości 14 mln dolarów USA. Po dzień dzisiejszy szereg organizacji międzynarodowych finansuje Krajowy Program Antykoncepcji. W roku 2006. Ministerstwo Zdrowia w Rumunii przeznaczyło na antykoncepcję 1,8 mln dolarów USA15.

Antykoncepcja jest dostępna wszędzie. Dystrybucja odbywa się m.in. poprzez biura „planowania rodziny” funkcjonujących w szpitalach publicznych czy klinikach, jest ich obecnie ponad 230 i poprzez centra „planowania rodziny”. Dystrybucja antykoncepcji odbywa się także poprzez prywatne kliniki, co więcej, lekarze za propagowanie środków antykoncepcyjnych są specjalnie wynagradzani. Pigułki antykoncepcyjne są rozdawane także w szkołach od ósmej klasy w ramach różnych kampanii m. in. Światowego Dnia Antykoncepcji. Antykoncepcja jest głównym czynnikiem depopulacyjnym w Rumunii. Dokonała największego pomniejszenia populacji mieszkańców Rumunii.

Emigracja i imigracja

Trudno jednoznacznie podać liczbę Rumunów mieszkających poza granicami swego kraju. Dane szacunkowe wahają się od 4 do 12 mln. Możemy przyjąć, że w 2021 r. diaspora rumuńska wahała się w granicach 8 mln16. Najliczniejsze skupiska ludności rumuńskiej mieszkają w Hiszpanii (1,08 mln)17 i we Włoszech (1,7 mln). Mniejsze grupy mieszkają w Niemczech (0,8 mln), Stanach Zjednoczonych (0,45 mln), Wielkiej Brytanii (0,34 mln), Kanadzie (0,24 mln), w Ukrainie, Austrii, Francji, Belgii i Izraelu. W pozostałych krajach liczba mieszkańców Rumunii nie przekracza 50 tysięcy osób18.

W połowie 2020 r. w Rumunii mieszkało 705 tys. imigrantów, przede wszystkim ludność z Republiki Mołdawii (w tym znaczna grupa uchodźców). Ludność Mołdawii liczyła 205 tys., z Włoch (89 tys.), Hiszpanii (62 tys.), Ukrainy (42 tys.), Wielkiej Brytanii (32 tys.), Niemiec (30 tys.), a także z Francji, Bułgarii czy Węgier19.

W czasie I wojny światowej śmierć poniosło około 540 tys. osób20. Badacze II wojny światowej oszacowali straty ludnościowe Rumunii, za okres 1939-1945, na 500 tys. osób21. Dwie wojny światowe łącznie pomniejszyły populację rumuńską o około 1,04 mln osób.

Prognozowana liczba mieszkańców Rumunii bez turbulencji dziejowych

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Rumunii bez turbulencji dziejowych, gdyby zachowano płodność z 1920 r.? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludności na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld22. W roku 1920 udział mieszkańców Rumunii w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,84%. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez 100 lat, to mieszkańcy Rumunii w 2020 r. liczyliby około 113,8 mln. Na jeden kilometr kwadratowy przypadałoby 475,4 osoby23. Nieco mniej niż obecnie w Holandii (515,2 osób na km2)24.

A zatem, co było głównym czynnikiem depopulacyjnym?

W roku 2020 w granicach Rumunii mieszkało około 19,27 mln osób25. W ciągu 110 lat w wyniku I wojny światowej Rumuni stracili około 0,54 mln mieszkańców, II wojna światowa uszczupliła populację rumuńską o 0,5 mln. Życie ludzkie nie przebiega z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, dlatego też poronienia i inne zdarzenia losowe pomniejszyły populację Rumunów o około 1,5  mln dzieci26. W wyniku aborcji ubyło około 24,85 mln Rumunów. Emigracja i zawirowania dziejowe spowodowały ubytek ludności o około 8 mln mieszkańców. Łącznie wszystkie turbulencje dziejowe pomniejszyły liczbę mieszkańców Rumunii na przestrzeni ponad 100 lat o 35,39 mln. Wraz z obecnymi mieszkańcami Rumunii otrzymujemy 54,66 mln osób. Do 113,8 mln brakuje nam jeszcze 59,14 mln. Ta grupa ludzi nie ujrzała światła dziennego z powodu antykoncepcji27.

Antykoncepcja jest tu główną przyczyną depopulacji, spowodowała pomniejszenie liczby dzieci w rodzinach do poziomu poniżej zastępowalności pokoleniowej. Rumunii w ciągu ponad 100 lat wyzbyli się poprzez aborcję i antykoncepcję ponad 83,99 mln obywateli.

Liczba mieszkańców Rumunii i główne czynniki depopulacji

w latach 1920-2020 (w milionach)

Wydarzenie demograficzneDane w milionachUdział procentowy w populacji bez turbulencji dziejowych
Mieszkańcy Rumunii (2020 r.)19,2716,9
Aborcja24,8521,8
I i II wojna światowa1,040,9
Poronienia i inne zdarzenia losowe1,51,3
Antykoncepcja59,1452
Emigracja i inne zawirowania dziejowe87,1
Ogólna liczba Rumunów bez turbulencji dziejowych113,8100
Źródło: Obliczenia własne

Podsumowanie

Największego spustoszenia populacji dokonała antykoncepcja i aborcja. W wyniku antykoncepcji populacja Rumunii pomniejszyła się o 59,14 mln osób. W wyniku aborcji, w ciągu stu lat, ubyło 24,85 mln osób. W połowie lat sześćdziesiątych XX stulecia, trzykrotnie więcej dzieci zabijano w łonach matek niż się rodziło. Od lat dziewięćdziesiątych XX stulecia antykoncepcja stała się głównym czynnikiem depopulacyjnym w Rumunii. Od roku 2004 liczba aborcji była mniejsza niż żywych urodzeń dzieci. Odpowiedzialność za kryzys demograficzny i zapaść populacyjną w Rumunii ponoszą socjaliści rewolucyjni, komunistyczni, nazistowscy, liberalni, libertyńscy i genderowi, skrajne feministki oraz masoni różnych lóż.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Zob. Ludność świata, http://population.city/, dostęp: 28 .10. 2022 r.

2 Zob. Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 28 .10. 2022 r.

3 Zob. K. Bielawny, Niemcy bez Niemców, „Nasz Dziennik” (dalej NDz) 2022, nr 12 z 17 I.

4 Zob. K. Bielawny, Depopulacja nad Sekwaną, NDz 2022, nr 94, z 25 IV.

5 Zob. Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 28 .10. 2022 r.

6 Zob. K. Bielawny, Depopulacja Węgier, https://demografia.com.pl/demografia/depopulacja-wegier-magyarorszag-elneptelenedese/, dostęp: 9 .11. 2022 r.

7 Zob. K. Bielawny, Depopulacja Austrii, NDz 2022 nr 117, z 23 V.

8 Zob. Aborcja w Rumunii, https://hmn.wiki/pl/Abortion_in_Romania, dostęp: 4 .11. 2022 r.

9 Zob. Abortion in Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Romania, dostęp: 4 .11. 2022 r.

10 Obliczenia na podstawie: Historical abortion statistics, Romania, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-romania.html, dostęp: 4 .11. 2022 r. i Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 04 .11. 2022 r.

11 Zob. M. Horga, C. Gerdts, M. Potts, The remarkable story of Romanian women’s struggle to manage their fertility, „ Journal of Family Planning and Reproductive Health Care” 2013, nr 39, s. 2.

12 Obliczenia własne na podstawie Historical abortion statistics, Romania, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-romania.html, dostęp: 4 .11. 2022 r.

13 Ibidem.

14 Zob. M. Rejmer, Dwadzieścia trzy lata piekła kobiet. Oto, czym skończył się w Rumunii całkowity zakaz aborcji, https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177342,23176816,dwadziescia-trzy-lata-piekla-kobiet-oto-czym-skonczyl-sie.html, dostęp: 9 .11. 2022 r., zob. A. Tatrenko, Rumunia: 30 rok niżu demograficznego, https://ies.lublin.pl/komentarze/rumunia-30-rok-nizu-demograficznego/, dostęp: 9 .11. 2022 r.

15 Zob. N. Dueholm, Rumuński rekord w aborcji. „Antykoncepcja nie eliminuje aborcji”, https://wpolityce.pl/polityka/130585-rumunski-rekord-w-aborcji-antykoncepcja-nie-eliminuje-aborcji, dostęp: 9 .11. 2022 r.

16 Zob. Romanian diaspora, https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_diaspora, dostęp: 24 .11. 2022 r.

17 Emigracja ludności rumuńskiej do Hiszpanii swój szczyt osiągnęła w 2011 r. W 2019 r. ludność rumuńska liczyła około 0,67 mln. Zob. Romania Emigration and Immigration, https://www.familysearch.org/en/wiki/Romania_Emigration_and_Immigration, dostęp: 24 .11. 2022 r.

18 Zob. Romanian diaspora, https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_diaspora, dostęp: 24 .11. 2022 r.

19 Zob. Romania Emigration and Immigration, https://www.familysearch.org/en/wiki/Romania_Emigration_and_Immigration, dostęp: 24 .11. 2022 r.

20 Zob. Bilans konfliktu, https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa#Straty, dostęp: 10 .03. 2022 r.

21 Zob. Straty ludzkie III Rzeszy w II wojnie światowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 10 .03. 2022 r.

22Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.

23 Obliczenia własne.

24 Zob. Holandia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia, dostęp: 26 .10. 2022 r.

25 Zob. Demographics of Romania, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Romania, dostęp: 24 .11. 2022 r.

26Obliczenia własne m. in. na podstawie opracowania Historical abortion statistics, Romania, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-romania.html, dostęp: 24 .11. 2022 r.

27Na temat działania środków antykoncepcyjnych i aborcji odnajdujemy dość sporo informacji w brytyjskim tygodniku medycznym „The Lancet”, wydawanym od 1823 r. Od wielu lat pismo stawało się platformą intensywnej propagandy cywilizacji śmierci, z której korzysta Instytut Guttmachera propagujący środki antykoncepcyjne i aborcję jako dobrodziejstwo ludzkości. Naukowcy z różnych stron świata publikują swe badania, posługując się nowomową. Używają bowiem pojęć kluczy: regulacja urodzeń, świadome macierzyństwo, planowanie rodziny, zdrowie reprodukcyjne czy płeć kulturowa. Wspierają i uzasadniają działania środowisk aborcyjnych. Zob. J. Bearak, A. Popinchalk, B. Ganatra, A-B. Moller, Ö. Tunçalp, C. Beavin, L. Kwok, L. Alkema, Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, The Lancet 2020, t. 8, s. E1152-E1161; Zob. J. Cleland, A. Conde-Agudelo, H. Peterson, J. Ross, A. Tsui, Contraception and health, The Lancer 2012, t. 380, s. 149-156.

Views: 90