Depopulacja Węgier (Magyarország elnéptelenedése)

Wprowadzenie

Od końca XVII stulecia, od traktatu w podpisanego w Karłowicach w 1699 r., Królestwo Węgier znalazło się pod panowaniem Habsburgów. Od roku 1804 stało się prowincją nowo utworzonego Cesarstwa Austrii. W roku 1867 powstały Austro-Węgry, w których Węgrzy byli współgospodarzami nowego państwa. Swą samodzielność uzyskali po I wojnie światowej, kiedy to nastąpił rozpad monarchii austro-węgierskiej w roku 1918., a Węgry zostały ogłoszone republiką. W roku 1920 Węgry utraciły dostęp do morza i dwie trzecie swego terytorium. Z 325 tys. km2 pozostało tylko nieco ponad 93 tys. km2. Węgry utraciły także 2/3 ludności, pozostało nieco ponad 8 z 21 mln. W roku 1895 wprowadzono rozwody i związki cywilne, w 1919 r. w szkołach w Budapeszcie wprowadzono „edukację seksualną”, w 1953 r. zalegalizowano zabijanie dzieci nienarodzonych, a w 1968 r. wprowadzono do sprzedaży pigułki antykoncepcyjne. To doprowadziło do załamania demograficznego wśród Węgrów. Społeczeństwo robi się coraz starsze (średni wiek 43,2) i z małą liczbą dzieci.

Zmiany demograficzne mieszkańców Węgier na tle populacji ogólnoświatowej

W latach 1870-2020 liczba mieszkańców Węgier podwoiła się. Udział procentowy ludności portugalskiej w populacji ogólnoświatowej wynosił w 1870 roku 0,35%.

W roku 1900 liczba ludności świata wzrosła do 1,64 mld1, zaś Węgier do 6,8 mln2, co stanowiło 0,41% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wybuchu I wojny światowej udział procentowy ludności Węgier do populacji ogólnoświatowej nieco wzrósł. Od roku 1925 z każdym rokiem udział ludności mieszkającej w granicach Węgier w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu stu pięćdziesięciu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa węgierskiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł ponad trzykrotnie. Większy spadek w stosunku do populacji ogólnoświatowej w Europie mieli, m.in. rodowici Niemcy, bo pięciokrotny3, i Francuzi4.

Udział mieszkańców Węgier w populacji ogólnoświatowej w latach 1870-2020

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Węgier na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
18701 430 000 0005 011 3100,35
19001 646 165 0006 854 0000,41
19101 773 215 1917 612 0000,43
19251 967 683 2988 300 0000,42
19392 262 699 6779 217 0000,41
19502 513 866 1979 338 0000,37
19602 991 005 8749 983 5120,33
19704 023 981 10710 337 9100,26
19854 809 575 13710 648 7130,22
20006 088 230 94410 210 9710,17
20207 881 691 8559 750 1490,12
Źródło: Demografia Węgier, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary, dostęp: 24 .10. 2022 r.; zob. Świat – populacja 1800-2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 22 .10. 2022 r.); zob. R. Horvath, Ludność Węgier i węgierska statystyka ludnościowa, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20076/1/014%20ROBERT%20HORVATH%20RPEiS%2024%281%29%2C%201962.pdf, dostęp: 24 .10. 2022 r.; Obliczenia własne

Do pierwszej dekady XX stulecia udział procentowy ludności Węgier w stosunku do populacji ogólnoświatowej z każdym rokiem wzrastał. W roku 1910 Węgrzy osiągnęli swój szczyt ludnościowy w stosunku do populacji ogólnoświatowej. Natomiast lata dwudzieste XX stulecia stały się okresem pomniejszania się liczby populacji węgierskiej w stosunku do populacji ogólnoświatowej. By lepiej zrozumieć proces populacji mieszkańców Węgier w stosunku do populacji ogólnoświatowej, przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni ostatnich 170 lat.

W drugiej połowie XIX stulecia na kobietę w wieku rozrodczym przypadało ponad pięcioro dzieci. Taki stan rzeczy utrzymywał się do końca lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Z początkiem XX w. zauważamy powolny spadek wskaźników dzietności. W ciągu trzech dekad, w latach 1910-1939, wskaźniki dzietności pomniejszyły się o 2,17 punktu. Działania wojenne w latach 1939-1945 spowodowały nieznaczny wzrost wskaźników dzietności. W roku 1950 wynosił 2,77 punktu. Z początkiem lat sześćdziesiątych XX w. kończy się zastępowalność pokoleniowa mieszkańców Węgier. Jedynie w połowie lat siedemdziesiątych XX stulecia zauważamy niewielki wzrost wskaźników dzietności. Od końca lat siedemdziesiątych XX stulecia na kobietę w wieku rozrodczym przypadało poniżej dwojga dzieci. W roku 2021 na kobietę w wieku rozrodczym przypadało niewiele ponad półtora dziecka5.

Idee antynatalistyczne

Do mieszkańców Węgier idee antynatalistyczne docierały tak samo, jak i do Austriaków. Z końcem XIX stulecia idee niszczące płodność przenikały z NiemiecHolandii czy Francji. Przez całą Europe przetaczały się idee wolteriańskie, które zmieniały dotychczasowy porządek społeczny, niszcząc rodzinę, deprawując dzieci i młodzież, a także propagując zabijanie dzieci nienarodzonych6.

Jedną z ważniejszych postaci propagujących idee antynatalistyczne na Węgrzech był György Lukács, który był prekursorem „edukacji seksualnej” w szkołach budapeszteńskich. Jako socjalista komunistyczny propagował idee marksistowskie w wymiarze zmian kulturowych7, rugując chrześcijaństwo z przestrzeni społecznej. Lukas, będąc ministrem kultury za czasów Beli Kuny (1886-1938), wprowadzał swe „demoniczne idee”. Mawiał: „Jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucyjnej destrukcji społeczeństwa”. Jednym z najważniejszych bastionów chrześcijaństwa, który należy zniszczyć według Lukasa, była tradycyjna rodzinna. Dlatego też wprowadził do szkół program „edukacji seksualnej”. W ramach tego programu uczono młode pokolenie Węgrów, że małżeństwo monogamiczne jest przeżytkiem. Propagowano wśród dzieci i młodzieży wolną miłość, czyli deprawowano najmłodsze pokolenie węgierskiego narodu8.

Rozwody i związki cywilne

W roku 1895 środowiska lewicowe zdobyły kolejny bastion życia społecznego, który był fundamentem życia narodu od setek lat. Wprowadzono rozwody i związki cywilne. Małżeństwo przestało cieszyć się stabilnością i nierozerwalnością9. Z każdą dekadą wzrastała liczba rozwodów, która dewastowała życie rodzinne i społeczne. W roku 1900 zawarto 61 466 małżeństw, a rozpadło się 1075. W roku 2020 zawarto 67 095 małżeństw, a rozpadło się 18 092.

Przed II wojną światową liczba małżeństw rosła wraz z liczbą mieszkańców Węgier. W związki małżeńskie wstępowało pokolenie urodzone pod koniec XIX i na początku XX stulecia. Wówczas na kobietę w wieku rozrodczym przypadało ponad pięcioro dzieci, a od końca lat dwudziestych XX stulecia niespełna troje. To pokolenie w pierwszej połowie XX stulecia licznie wstępowało w związki małżeńskie. W roku 1950 zawarto ponad 107 tys. małżeństw. W tym samym czasie także wzrastała liczba rozwodów. Powoli, ale bardzo skutecznie, środowiska feministyczne i lewicowe liberalizowały życie społeczne.

Socjalizm komunistyczny z całą mocą niszczył życie rodzinne. Przyzwolenie na aborcję jeszcze przed II wojną światową, a ostatecznie zalegalizowanie jej w 1953 roku spowodowało ogromny ubytek dzieci w rodzinach. W sukurs aborcji przyszła antykoncepcja, która albo rugowała powstające życie, albo nie dopuszczała do jego powstania. Od lat osiemdziesiątych XX stulecia obserwujemy znaczny spadek zawieranych małżeństw.

W roku 2010 zawarto niewiele ponad 35,5 tys. małżeństw Rozwodów odnotowano prawie 24 tys. Od wielu dekad życie rodzinne na Węgrzech jest poddawane ogromnym próbom i destrukcji. W społeczeństwie wytworzyła się mentalność rozwodowa, która aprobowana jest przez współczesnych Węgrów. Rodzina od kilku dekad przestała być ostoją stabilności. W ostatnich latach premier Viktor Orban podejmuje próby stabilizacji rodzinnej, m.in. poprzez utrudnienia w zabijaniu dzieci nienarodzonych10.

Aborcja

Na Węgrzech zabicie dziecka nienarodzonego było zakazane na mocy Statutu nr V i paragrafów 285 i 286 z 1878 r. Dopiero Sąd Najwyższy w 1933 r. zliberalizował prawo zakazujące aborcji. Ingerencja medyczna pozbawiająca życia nienarodzone dziecko przestała być przestępstwem. Aborcja była przeprowadzana w gabinetach prywatnych. Na skalę masową dokonywano aborcji po wkroczeniu Armii Czerwonej na Węgry. Kobiety zgwałcone przez żołnierzy radzieckich poddawały się bezpłatnemu zabiciu własnego dziecka11.

Władze komunistyczne na Węgrzech zalegalizowały prawnie aborcję w 1953 r. Od 1 stycznia 1954 r. aborcja była dozwolona ze względów społecznych12. W latach 1958-1973 więcej dzieci zabijano w łonach matek, niż się ich rodziło. Tak duża liczba aborcji spowodowała gwałtowny spadek wskaźników dzietności. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX stulecia kończy się w społeczeństwie węgierskim zastępowalność pokoleniowa13. Zaostrzone w roku 1973 prawo aborcyjne spowodowało spadek liczby aborcji. W tym samym roku zabito ponad 169 tys. dzieci w łonach matek, a w roku następnym dokonano ponad 102 tys. aborcji. Natomiast w tym samym czasie, porównując rok do roku, urodziło się o 30 tys. więcej dzieci14

Aborcje i urodzenia żywych dzieci na Węgrzech w latach 1930-2020 (w tysiącach)

Z danych publikowanych przez Węgierski Urząd Statystyczny i  Roberta Johnstona wynika, że w latach 1951-2021 na Węgrzech zabito 6 115 885 nienarodzonych dzieci15. W latach 1959-1973 zabito więcej dzieci w łonach matek niż urodziło się żywych. W tym czasie dokonano 2 697 289 aborcji, a urodziło się 2 173 325 żywych dzieci. Abortowano o 523 964 osoby więcej niż żywych urodzeń16. W latach 1918-1945 na ziemi węgierskiej dokonano około 900 tys. aborcji17. W ciągu ostatnich stu lat Węgrzy poprzez aborcję pomniejszyli swą populacje o około 7 015 885 osób.

Antykoncepcja

Idee antynatalistyczne docierały na ziemię węgierską pod koniec XIX stulecia. Pigułki antykoncepcyjne w sprzedaży pojawiły się w 1968 roku18. Wraz z zaostrzeniem przepisów aborcyjnych nastąpił spadek zabijania dzieci nienarodzonych, wzrosła natomiast liczba urodzeń., ale po wprowadzeniu do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej z czasem liczba urodzeń także malała. Środki antykoncepcyjne niszczyły powstające życia albo nie dopuszczały do ich powstawania. Liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym pomniejszała się. Od ponad sześciu dekad na kobietę przypada półtora dziecka. Od początku lat osiemdziesiątych XX w. społeczeństwo węgierskie kurczy się. Więcej osób umiera niż się rodzi. W roku 2021 naród węgierski pomniejszył się o ponad 62 tys. osób. A na kobietę w wieku rozrodczym przypadało tylko niewiele ponad półtora dziecka. Od lat siedemdziesiątych XX w. antykoncepcja jest główną przyczyną depopulacji społeczeństwa węgierskiego.

I i II wojna światowa

W czasie I wojny światowej śmierć poniosło około 0,6 mln osób19. Badacze II wojny światowej oszacowali straty ludnościowe Węgier, za okres 1939-1945, na 964 tys. osób20. Dwie wojny światowe łącznie pomniejszyły populację węgierską o około 1,56 mln osób.

Emigracja polityczna i ekonomiczna

W czasie rewolucji węgierskiej w 1956 r. śmierć poniosło 2700 osób, a z kraju uciekło około 200 tys. Łącznie rewolucja węgierska pomniejszyła populację o około 202,7 tys. osób21. Kolejna grupa pomniejszająca populację węgierską to emigracja zarobkowa, która po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 r. pomniejszyła liczbę mieszkańców o około 400 tys. osób22. Łącznie po II wojnie światowej wyemigrowało ze swej ojczyzny ponad 602 tys. Węgrów, a na koniec 2020 r. na całym świecie mieszkało ich około 15 mln. Na Węgrzech populacja ludności, w tym czasie, liczyła 9 750 149 osób. Poza granicami kraju najliczniejsze grupy Węgrów mieszkały: w Stanach Zjednoczonych (1 563 081 osób), Rumunii (1 434 377), Słowacji (520 528), Kanadzie (315 510), Serbii (293 299), Ukrainie (156 600), Niemczech (120 000), Wielkiej Brytanii (80 500), Brazylii (80 000), a ponadto w Argentynie, Austrii, Chorwacji, Czechach, Irlandii i Polsce23.

Prognozowana liczba mieszkańców Węgier bez turbulencji dziejowych

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Węgier bez turbulencji dziejowych, gdyby zachowano płodność z 1910 r.? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludności na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld24. W roku 1910 udział mieszkańców Węgier w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,43%. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez ponad 110 lat, mieszkańcy Węgier w 2020 r. liczyliby około 58,2 mln. Na jeden kilometr kwadratowy przypadałoby 625,6 osób. Nieco więcej niż obecnie w Holandii (515,2 osób na km2)25.

A zatem, co było głównym czynnikiem depopulacyjnym?

W roku 2020 w granicach Węgier mieszkało około 9,75 mln osób26. W ciągu 110 lat w wyniku I wojny światowej Węgrzy stracili około 0,6 mln mieszkańców, II wojna światowa uszczupliła populację węgierską o 0,96 mln. Życie ludzkie nie przebiega z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, dlatego też poronienia i inne zdarzenia losowe pomniejszyły populację Węgrów o około 0,8  mln dzieci27. W wyniku aborcji ubyło około 7 mln Węgrów. Emigracja i zawirowania dziejowe spowodowały ubytek ludności o około 5,25 mln mieszkańców. Łącznie wszystkie turbulencje dziejowe pomniejszyły liczbę mieszkańców Węgier na przestrzeni 110 lat o 14,61 mln. Wraz z obecnymi mieszkańcami Węgier otrzymujemy 24,36 mln osób. Do 58,2 mln brakuje nam jeszcze 33,84 mln. Ta grupa ludzi nie ujrzała światła dziennego z powodu antykoncepcji28.

Antykoncepcja jest tu główną przyczyną depopulacji, spowodowała pomniejszenie liczby dzieci w rodzinach do poziomu poniżej zastępowalności pokoleniowej. Węgrzy w ciągu 110 lat wyzbyli się poprzez aborcję i antykoncepcję ponad 40,84 mln obywateli.

Liczba mieszkańców Węgier i główne czynniki depopulacji w latach 1910-2020 (w milionach)

Wydarzenie demograficzneDane w milionachUdział procentowy w populacji bez turbulencji dziejowych
Mieszkańcy Węgier (2020 r.)9,7516,8
Aborcja712
I i II wojna światowa1,562,7
Poronienia i inne zdarzenia losowe0,81,4
Antykoncepcja33,8458,1
Emigracja i inne zawirowania dziejowe5,259
Ogólna liczba Węgrów bez turbulencji dziejowych58,2100
Źródło: Obliczenia własne

Podsumowanie

Od ponad ośmiu dekad liczba mieszkańców Węgier waha się w granicach 9-10 mln. A od roku 2011 liczba mieszkańców spadła poniżej 10 mln. Główną przyczyną depopulacji ludności węgierskiej była antykoncepcja, a przede wszytki pigułka antykoncepcyjna, która w sprzedaży pojawiła się w 1968 r. Kolejnym czynnikiem depopulacyjnym była aborcja, która pomniejszyła liczbę Węgrów o niewiele ponad 7 mln osób. Kolejnymi bardzo ważnymi czynnikami depopulacyjnymi były rozwody i związki cywilne, które zdestabilizowały życie rodzinne. A także deprawacja dzieci i młodzieży, która rozpoczęła się na ziemi węgierskiej od 1919 r. Odpowiedzialność moralną przed Bogiem i historią za taki stan rzeczy ponoszą socjaliści różnych barw, skrajne feministki i masoni różnych lóż.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Zob. Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, dostęp: 20 .02. 2022 r.

2 Demografia Węgier, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary, dostęp: 24 .10. 2022 r.

3 Zob. K. Bielawny, Niemcy bez Niemców, „Nasz Dziennik” 2022, nr 12 z 17 I.

4 Zob. K. Bielawny, Depopulacja nad Sekwaną, „Nasz Dziennik” 2022, nr 94, z 25 IV.

5 Zob. Demografia Węgier, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary, dostęp: 24. 10. 2022 r.

6 Zob. K. Bielawny, Depopulacja Austrii, „Nasz Dziennik” 2022, nr 117, z 23 V.

7 Zob. L. Zemplényi, György Lukács – the Hungarian Marxist, https://www.hungarianconservative.com/articles/culture_society/gyorgy-lukacs-the-hungarian-marxist/, dostęp: 24 .10. 2022 r.

8 Zob. G. Górny, Lewica niszczy społeczeństwo, https://7dni.wordpress.com/tag/gyorgy-lukacs/, dostęp: 24 .10. 2022 r.

9 Zob. L. J. Kulcsar, Something Old, Something New – The Hungarian Marriage Patterns in Historical Perspective, https://paa2005.populationassociation.org/papers/50574, dostęp: 27 .10. 2022 r.

10 Zob. D. Dmitriew, Prawo aborcyjne na Węgrzech a nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, https://ies.lublin.pl/komentarze/prawo-aborcyjne-na-wegrzech-a-nowe-rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych/, dostęp: 27 .10. 2022 r.

11 Zob. A. Pető, Women’s Rights in Stalinist Hungary: the abortion trials of 1952-53, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/72978/ssoar-hungsr-2002-1-2-peto-Womens_Rights_in_Stalinist_Hungary.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-hungsr-2002-1-2-peto-Womens_Rights_in_Stalinist_Hungary.pdf, dostęp: 25 .10. 2022 r.

12 Ibidem.

13 Zob. Demografia Węgier, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary, dostęp: 24. 10. 2022 r.

14 Zob. Az abortuszok és magzatelhajtások története Magyarországon, https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_abortuszok_%C3%A9s_magzatelhajt%C3%A1sok_t%C3%B6rt%C3%A9nete_Magyarorsz%C3%A1gon, dostęp: 25 .10. 2022 r.

15 Abortion in Hungary, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Hungary, dostęp: 25 .10. 2022 r.; zob. Historical abortion statistics, Hungary, https://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-hungary.html, dostęp: 25 .10. 2022 r.

16 Obliczenia własne na podstawie danych zabranych w: Abortion in Hungary, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Hungary, dostęp: 25 .10. 2022 r.; zob. Historical abortion statistics, Hungary, https://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-hungary.html, dostęp: 25 .10. 2022 r.

17 Zob. Az abortuszok és magzatelhajtások története Magyarországon, https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_abortuszok_%C3%A9s_magzatelhajt%C3%A1sok_t%C3%B6rt%C3%A9nete_Magyarorsz%C3%A1gon, dostęp: 25 .10. 2022 r.

18 Zob. A nap sztorija – Az első magyar fogamzásgátló tabletta története, https://behir.hu/a-nap-sztorija-az-elso-magyar-fogamzasgatlo-tabletta-tortenete, dostęp: 26 .10. 2022 r.

19 Zob. Bilans konfliktu, https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa#Straty, dostęp: 10 .03. 2022 r.

20 Zob. Straty ludzkie III Rzeszy w II wojnie światowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_II_wojny_%C5%9Bwiatowej, dostęp: 10 .03. 2022 r.

21 Zob. 64. rocznica Powstania Węgierskiego 1956 r., https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/119053,64-rocznica-Powstania-Wegierskiego-1956-r.html, dostęp: 26 .10. 2022 r.

22 Zob. Emigracja w Unii Europejskiej: Polska nie jest już liderem, https://forsal.pl/artykuly/1107135,emigracja-w-unii-europejskiej-polska-nie-jest-juz-liderem.html, dostęp: 26 .10. 2022 r.

23 Zob. Węgrzy – liczebność i rozmieszczenie, https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99grzy#cite_note-HunCens-1, dostęp: 26 .10. 2022 r.

24 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.

25 Zob. Holandia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia, dostęp: 26 .10. 2022 r.

26 Zob. Demografia Węgier, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary, dostęp: 24. 10. 2022 r.

27Obliczenia własne na podstawie opracowania Historical abortion statistics, Hungary, https://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-hungary.html, (dostęp: 22. 10. 2022 r.)

28 Na temat działania środków antykoncepcyjnych i aborcji odnajdujemy dość sporo informacji w brytyjskim tygodniku medycznym „The Lancet”, wydawanym od 1823 r. Od wielu lat pismo stawało się platformą intensywnej propagandy cywilizacji śmierci, z której korzysta Instytut Guttmachera propagujący środki antykoncepcyjne i aborcję jako dobrodziejstwo ludzkości. Naukowcy z różnych stron świata publikują swe badania, posługując się nowomową. Używają bowiem pojęć kluczy: regulacja urodzeń, świadome macierzyństwo, planowanie rodziny, zdrowie reprodukcyjne czy płeć kulturowa. Wspierają i uzasadniają działania środowisk aborcyjnych. Zob. J. Bearak, A. Popinchalk, B. Ganatra, A-B. Moller, Ö. Tunçalp, C. Beavin, L. Kwok, L. Alkema, Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019, The Lancet 2020, t. 8, s. E1152-E1161; Zob. J. Cleland, A. Conde-Agudelo, H. Peterson, J. Ross, A. Tsui, Contraception and health, The Lancer 2012, t. 380, s. 149-156.

Views: 160