Antykoncepcja w Izraelu

Izrael należy do niewielu narodów na świecie, w których współczynnik dzietności nie spadł poniżej progu zastępowalności pokoleń i wynosi 2,1. W 2015 r. na jedną kobietę przypadało 3,09 dziecka. Choć w latach pięćdziesiątych XX w. współczynnik dzietności wynosił powyżej czterech (patrz: wykres). Co przyczyniło się do tak dużego sukcesu demograficznego w Izraelu? Najprawdopodobniej niewielki procent kobiet żydowskich stosuje antykoncepcję, przede wszystkim te, które w swym życiu kierują się mentalnością świata liberalnego, a prawo Boże jest im obojętne. Należy przypuszczać, że takich kobiet w Izraelu jest niewiele. W informacji opublikowanej przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych na temat ludności Izraela kwestia antykoncepcji jest pominięta. A zatem trudno jest ustalić, jaki procent kobiet żydowskich ją stosuje1.

Dokonajmy analizy dzietności w Izraelu wśród żydów, muzułmanów, chrześcijan i druzów w latach 2000-2017. Z wykresu wynika, że od 2000 r. muzułmanki znacznie więcej miały dzieci niż żydówki. W 2018 r. proporcje się zmieniły, na niekorzyść muzułmanek.

W 2018 r. wśród żydówek wskaźnik dzietności wynosił 3,2, a wśród muzułmanek spadł do 3,1. Ważny jest trend – wśród Żydów od lat rosnący, wśród Palestyńczyków stale malejący. Znacznie niższy wskaźnik dzietności jest wśród druzów2 i chrześcijanek3. Wśród druzów około 2, a wśród chrześcijanek poniżej dwóch (to poniżej progu zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1). Patrząc na wskaźniki, można rzec, że chrześcijanki i druzowie ulegli mentalności antykoncepcyjnej, co poświadczają wskaźniki dzietności. Natomiast muzułmanki i żydówki, wierne swej religii, nie poddały się manipulacji antykoncepcyjnej. Izrael należy do społeczeństw wysoko rozwiniętych. Jest zaprzeczeniem teorii lansowanej wśród demografów, że społeczeństwa bogate i kobiety wykształcone mają mało dzieci. W rodzinach żydowskich pojawiło się sporo dzieci, jest wiele rodzin wielodzietnych. Obecnie Izrael jest społeczeństwem młodym, z małą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym4.

W Izraelu w latach 1950-2015 liczba ludności wzrosła z 1,37 mln do ponad 8 mln. Żydzi w 2015 r. liczyli 6 676 800 ogólnej liczby mieszkańców5. Dość duża była grupa imigrantów, którzy przybyli po 1948 r. z różnych stron świata. w 2015 r. imigranci liczyli 2 765 500 osób, stanowili ponad 41% ogólnej liczby Żydów w Izraelu. A zatem Żydzi w Izraelu, poza imigrantami, w latach 1950-2015 wzrośli z 1,01 mln6 do 3,91 mln, wzrost o 287,1%. Polacy w tym czasie powiększyli swą liczebność z 25,03 mln (1950 r.) do 38,44 mln, wzrost o 53,5%.

***

Wprowadzenie antykoncepcji w wymiarze globalnym dokonało w rodzinach największego spustoszenia, spadek liczby dzieci przyczynił się do depopulacji. W wymiarze demograficznym najznaczniejsze szkody wyrządziła pigułka antykoncepcyjna. Spośród wszystkich czynników pomniejszających populację na świecie antykoncepcja powoduje dużo większe spustoszenie niż aborcja. Na przykładzie Polski możemy podać, że w ciągu 120 lat w wyniku aborcji pozbawiono życia około 33,5 mln dzieci nienarodzonych, zaś antykoncepcja nie dopuściła albo dokonała zniszczenia życia ludzkiego w zarodku w wymiarze 113,5 mln. A więc w wymiarze globalnym dokonała depopulacji ponadczterokrotnie większej niż aborcja. Najlepszym barometrem wskazującym na stosowanie antykoncepcji przez kobiety w danej społeczności jest współczynnik dzietności. Po wprowadzeniu do sprzedaży tabletek antykoncepcyjnych współczynniki dzietności zmniejsza się w ciągu krótkiego czasu do poziomu poniżej zastępowalności pokoleń.

Ks. K. Bielawny

Przypisy:

1 Wskaźnik rozpowszechniania antykoncepcji, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/357.html#RP, dostęp: 12.09.2020 r.

2 Wierni, którzy wyłonili się z egipskiego ismailizmu w XI w. Nazywają siebie unitarianami. Dotarli do Syrii w 1017 r.

3 W 2017 r. w Izraelu mieszkało 6,55 mln żydów, co stanowiło 74,5%, muzułmanów – 1,56 mln, co stanowiło 17,75 %, chrześcijan – 172 tys., co stanowiło 1,95% i druzów – 141 tys., co stanowiło 1,60%. Inni mieszkańcy stanowili niewiele powyżej 4%.

4 Zob. G. Górny, Demograficzny sukces Żydów w Izraelu, czyli sekret tkwi w świadomości kobiet, https://wpolityce.pl/swiat/429262-demograficzny-sukces-zydow-w-izraelu-w-czym-tkwi-sekret, dostęp: 22.08.2020 r.

5 Zob. Izraelscy Żydzi, https://pl.qwe.wiki/wiki/Demographics_of_Israel, dostęp: 21.08.2020 r.

6 Zob. Israeli Jews, populacja, https://pl.qwe.wiki/wiki/Israeli_Jews, dostęp: 23.08.2020 r.

Views: 5