Depopulacja Europy (Depopulation of Europe)

Głównymi czynnikami hamującymi wzrost ludności w Europie było propagowanie środków antykoncepcyjnych, legalizacja aborcji i „edukacja seksualna” dzieci i młodzieży, która doprowadzała do masowej demoralizacji. 

Najważniejszym czynnikiem rozwoju każdej cywilizacji jest młode pokolenie, które nadaje ton na przyszłość każdej społeczności i narodowi. Przez stulecia Europa odgrywała ważną rolę w dziejach świata. Do drugiej połowy XX w. miała w sobie dynamizm demograficzny, choć od XIX w. powoli był skutecznie wygaszany przez środowiska socjalistyczne, feministyczne i liberalne. Na zmianę dynamiki  demograficznej na świecie wpłynęło kilka czynników: propaganda środków antykoncepcyjnych, propagowanie aborcji i „edukacji seksualnej”, której zadaniem jest deprawowanie dzieci i młodzieży. To doprowadziło Europę do upadku cywilizacyjnego w XIX i XX w., a obecnie prowadzi świat do samozagłady w wymiarze demograficznym. Ludzkość stoi przed ogromnymi przeobrażeniami, prowadzącymi narody do nędzy, biedy, samotności, beznadziei i utraty sensu życia. Jedyną wspólnotą, przy wszystkich swoich słabościach, która w sposób racjonalny, wolny, rozumny może dać nadzieję światu jest Kościół rzymskokatolicki.

Zapaść demograficzna Europy

Wiek XX charakteryzował się ogromną zapaścią demograficzną w wielu krajach Europy i świata. Stary kontynent w II połowie XX stulecia pogrzebał nadzieje na rozwój demograficzny i  odgrywanie przewodniej roli w świecie. Ani pierwsza, ani druga wojna światowa nie dokonała takich zniszczeń wśród mieszkańców, jak rewolucja seksualna, która toczy się przez Europę od połowy XIX w. Dla zilustrowania zmian demograficznych na świecie w XX stuleciu przyjrzyjmy się poszczególnym kontynentom.

Zmiany demograficzne na świecie w XX w. ( w milionach)

Kontynent1910 r.1960 r.2010 r.2020 r. Średnia wieku w 2020 r.
Afryka151,2281,61 031,11 356,124 lata
Azja1 0321 670,44 147,64 617,333,7
Ameryka Południowa92218,2596,3669,533,1
Ameryka Północna99202342372,639,6
Australia i Oceania13,425,8 58,1   43,435,7
Europa452605 739 739 ,642,3 lat
Razem1 839,63 0036 914,17 798,533,2
Źródło: Świat – liczba ludności 1900-2020,  http://population.city/world/, (dostęp: 16 .01. 2020 r.); Populacja świata, https://www.populationof.net/pl, (dostęp: 30 .12. 2020 r.); Obliczenia własne.

W roku 1804 Ziemię zamieszkiwało około 978 mln ludności[1], w roku 1910 ─ 1 mld 839 mln, liczba ludności w stosunku procentowym wzrosła o 88%. W 1910 r.  Azję zamieszkiwało najwięcej ludności, ponad miliard, a  Europę 452 mln. Najmniejsza liczba ludności zamieszkiwała Australię i Oceanię −13,4 mln. Europa pod względem liczby ludności ustępowała tylko Azji.

Po pięćdziesięciu latach, w 1960 r.,  liczba ludności na świecie wynosiła około 3 mld 3 mln, wzrosła w stosunku procentowym do 1910 r. o 63, 2%. Największy wzrost ludności odnotowujemy w  obu Amerykach, w Południowej o 137,2%  a w Północnej o 104%. Najmniejszy wzrost w ciągu pięćdziesięciu lat miał miejsce w Europie, tylko 25,3%.  Należy pamiętać, że był to czas dwóch wojen światowych, które pochłonęły dziesiątki milionów osób. Ale nie tylko wojny dokonały tak gwałtownego zahamowania wzrostu ludności. Znacznie groźniejszymi czynnikami hamującymi wzrost ludności w Europie było propagowanie środków antykoncepcyjnych, legalizacja aborcji i „edukacja seksualna” dzieci i młodzieży, która doprowadzała do demoralizacji. 

Po kolejnych pięćdziesięciu latach, w 2010 r., liczba mieszkańców Ziemi wzrosła do około 6 914 100 000 osób, w stosunku procentowym o 130,2%. Największy wzrost mieszkańców miał miejsce w Afryce, w stosunku procentowym wyniósł 266,2%, a najmniejszy w Europie, tylko o 18,1%. Europa w drugiej połowie XX w. i w pierwszych dwóch dekadach XXI w. stała się najstarszym ludnościowo kontynentem świata, średnia wieku w 2020 r. wynosiła 42,3 lata. Najmłodszym kontynentem jest Afryka, gdzie średnia wieku wynosi 24 lata. Rdzenni mieszkańcy Europy z każdym rokiem stają się coraz starsi, natomiast powiększa się grupa młodych mieszkańców, których rodzice przybyli na kontynent w ciągu ostatnich kilku dekad, są to  przede wszystkim muzułmanie. To z czasem zmieni proporcje ludnościowe w Europie i przyczyni się do końca cywilizacji, która budowała Europę przez ostatnie 1500 lat. Europa Zachodnia stanie się kalifatem islamskim, a Europa Wschodnia będzie zamieszkiwana przez mieszkańców Dalekiego Wschodu. Rdzenni Europejczycy staną się mniejszością, która bardzo szybko będzie się asymilować z nowymi mieszkańcami, przyjmując ich wartości religijne i moralne. Największy dramat depopulacyjny na świecie rozpoczął się od propagowania pigułki antykoncepcyjnej, która dokonała rewolucyjnych zmian obyczajowych, moralnych, duchowych i demograficznych. Od początku lat sześćdziesiątych XX w. rozpoczął się globalny proces samobójczy rodzaju ludzkiego.

Ks. Krzysztof Bielawny


[1]     Zob. Populacja świata, https://www.populationof.net/pl, (dostęp: 16 .01. 2020 r.)