Edukacja i deprawacja

Edukacja prowadzona przez stulecia odbywała się  najczęściej  w szkołach zakładanych przez Kościoły różnych denominacji.  Inicjatorami zakładania uczelni i szkół na różnych poziomach edukacyjnych byli papieże, biskupi, kapituły i księża proboszczowie. Reformacja nie dokonała wielkich zmian w edukacji. Nadal szkoły prowadzone były przez Kościoły chrześcijańskie. Z ideami oświeceniowymi pojawiły się postulaty laicyzacji szkół. Proces ten rozpoczął się od XVIII stulecia. Zerwano z dotychczasową tradycją. Z czasem rozpoczęto rugowanie lekcji religii ze szkół. Ośrodki edukacyjne stały się miejscem ateizacji dzieci i młodzieży. Z upływem  lat  rozpoczęto jeszcze proces deprawacyjny, który mocno się zadomowił  w nocnych  klubach. Proces dekatolizacji, deprawacji, zniewolenia duchowego i depopulacji trwa od kilkunastu dekad na polskiej ziemi.

Deprawacja

– zorganizowana albo spontaniczna akcja niszczenia porządku naturalnego i Bożego w życiu  człowieka. Może mieć charakter w wymiarze indywidualnym albo grupowym. Wprowadza nieład społeczny i destrukcyjny. Ogranicza wolność człowieka, poprzez zniewolenie od zła moralnego, np. alkoholizm, prostytucja, pornografia, narkomania czy hazard. 

© Ks. Krzysztof Bielawny